Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud al registre general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en relació a totes aquelles qüestions per les que no trobeu un tràmit específic que s’adapti a la vostra necessitat

Aquest tràmit permet sol·licitar la llicència urbanística per a l’execució d’obres. Classificació de les obres: Tipus A – Les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal•lacions ja existents […]

Estan subjectes a llicència urbanística prèvia la constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, sobre un edifici o conjunt immobiliari que comporti un increment del número d’habitatges, establiments o altres elements d’aprofitament privatiu independent respecte dels […]

Aquest tràmit permet transmetre una llicència d’obra, atès que aquest tipus de llicències són transmissibles, sempre i quan els subjectes que intervenen en la transmissió de la llicència ho comuniquin per escrit a l’Ajuntament, el qual ha de comprovar que […]

Aquest tràmit permet obtenir l’ampliació del termini establert per a l’inici de les obres que disposen de llicència o per a l’execució de les obres amb llicència que ja estiguin en curs.

Aquest tràmit consisteix en l’autorització municipal que permet dividir o parcel·lar un terreny en dues o més porcions i/o segregar-ne una o diverses porcions, sempre que es compleixi la legislació aplicable i l’ordenació territorial i urbanística. És necessària per tal […]

Aquest tràmit permet sol·licitar l’informe urbanístic que acredita la compatibilitat d’una activitat i l’establiment on es vol exercir amb el règim d’ús i edificació establert a la legislació urbanística i en el planejament urbanístic aplicable, així com la disponibilitat i […]

Aquest tràmit permet la comunicació, per part de la ciutadania, de la realització d’obres, per tal que l’Administració en tingui coneixement. Les comunicacions prèvies es classifiquen en 4 tipus: A, B, C i D. Classificació de les obres: Tipus A. […]

Aquest tràmit permet sol·licitar a l’Ajuntament la constatació sobre un plànol topogràfic l’alineació de sistemes urbanístics (vials, zones verdes i equipaments), permetent la correcta redacció de projectes d’edificació i altres tràmits que ho requereixin. Senyalització que fa l’Ajuntament sobre plànol […]

Es un document on consten les condicions i el volum edificable permès d’una finca (número de plantes permeses, fondària, separació de llindars de parcel·la, etc.), l’aprofitament, les classes d’ús permès (habitatge, residencial, comercial, industrial, sanitari, etc.) i les possibles afectacions, […]