Pròrroga de llicència d’obres

Descripció:

Aquest tràmit permet obtenir l’ampliació del termini establert per a l’inici de les obres que disposen de llicència o per a l’execució de les obres amb llicència que ja estiguin en curs.

Destinatari

Particular, Empresa, Entitats

Matèria

Habitatge

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

Amb anterioritat a la finalització dels terminis previstos per a l’inici de les obres o per a l’acabament de les obres.

Requisits a complir

  1. Que les obres es retardin per causes de força major o per una altra circumstància imprevista i inevitable.
  2. S’ha de sol·licitar abans que caduqui la llicència.

Documentació que cal aportar

  1. Instància emplenada i signada pel promotor, arquitecte o constructor, en la què es sol·liciti la pròrroga de terminis de la llicència d’obres atorgada.
  2. Certificat d’un tècnic on s’especifiqui en quin estat es troba l’obra, quin tant per cent queda per executar, i el pressupost actualitzat de les obres pendents.

Tràmit pas a pas

  1. Empleneu la instància i adjunteu els documents indicats.
  2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes per la gestió de la vostra sol·licitud.
  3. L’àmbit corresponent procedirà a resoldre la vostra sol·licitud i traslladar-vos la resolució al domicili que hagueu indicat als efectes de notificacions.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Termini de resolució

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Documents