Presentació de factures de proveïdors

Descripció:

Aquest tràmit permet als proveïdors de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts que hagin lliurat un bé, un subministrament o un servei, presentar la corresponent factura al Punt General de Factures Electròniques de les Administracions Públiques de Catalunya.

Podeu consultar informació sobre la factura electrònica a la pàgina de l’efact, o a la página web del Govern d’Espanya, de com generar-la i poder presentar-la a l’Ajuntament. En cas de dubtes sobre la presentació de factures podeu adreçar-vos al servei d’atenció telefònica del SIAC/SIAE.

Codi DIR3 de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts: L01082634

Destinatari

Empresa

Matèria

Relació amb l'Administració

Qui el pot demanar?

Empreses i professionals que prestin el seus serveis a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar

Factura electrònica en format facturae.

Les factures han de portar informació codificada (codi DIR3: L01082634) de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Totes les factures hauran de tenir el contingut que, amb caràcter obligatori, estableix la normativa vigent, en concret els arts. 6 i 7 del RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel que es regulen les obligacions de facturació, així com els altres requisits que amb caràcter necessari estableixi l’Ajuntament de Tarragona.
OBLIGATORIS (Article 6 del RD 1619/2012 de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre obligacions de facturació). En general hauran de contenir:

 • Número i en el seu cas sèrie de factura.
 • Data de factura.
 • Identificació del proveïdor (nom o raó social, número d’identificació fiscal, domicili fiscal amb codi postal i província).
 • Identificació del destinatari de la factura (Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts) amb nom, NIF i domicili.
 • Import total amb indicació del preu sense IVA.
 • Descripció de l’obra, bé o serveis lliurats. Haurà de tenir el detall suficient per a la conformitat d’acord al contingut del contracte. Les de serveis sotmesos a regulacions específiques (despeses de representació, d’allotjament, de transport, de manutenció, etc.) hauran de detallar totes les condicions que permetin la comprovació del compliment de les normes aplicables (1).
 • Data de la realització de l’obra, lliurament del bé o prestació del servei, en cas de ser diferent de la d’emissió de factura.
 • Tipus impositiu d’IVA (separadament si n’hi ha més d’un).
 • Quota d’IVA (separadament de l’import final).
 • En cas de ser una operació exempta d’IVA, indicació expressa amb referència dels preceptes corresponents de la Llei de l’Impost.
 • Règims especials d’IVA: les següents expressions literals d’acord amb el cas:
  • a) si és el receptor de la factura el subjecte de l’impost, constarà l’expressió “inversió del subjecte passiu”;
  • b) si hem fet la factura nosaltres, hi haurem de posar “facturat pel destinatari”;
  • c) agències de viatge: “règim especial d’agències de viatge”;
  • d) béns de segona mà “règim especial de béns usats”;
  • e) objectes d’art: “règim especial d’objectes d’art”;
  • f) antiguitats: “règim especial de les antiguitats i objectes de col·lecció”.

NECESSARIS:

 • Dades bancàries del proveïdor: nom de l’entitat bancària i número de compte en format IBAN (24 dígits).
 • Dades administratives:
  • a) Unitat administrativa que ha tramitat el contracte (ha de figurar en la relació d’unitats autoritzades per contractar en la seu electrònica).
  • b) Responsable del contracte (en el cas de licitadors).
  • c) Referència comptable de l’encàrrec o el número d’expedient de la unitat corresponent, o adjuntar full de comanda o còpia del decret d’adjudicació (en cas de contractes menors).

A banda d’aquests, a partir del 15 de gener de 2015, caldrà introduir els codis numèrics d’identificació, corresponents a l’oficina comptable, l’oficina instructora i l’òrgan gestor a qui va adreçada (codi DIR3: L01082634).

Tràmit pas a pas

 1. Presenteu la factura al Registre de l’Ajuntament.
 2. En el moment de la presentació se us lliurarà un comprovant del registre d’entrada (còpia segellada de la factura).
 3. L’Ajuntament procedirà a fer-vos el pagament en el termini preestablert.

Com es pot crear i enviar una factura electrònica?

Creació de factures:

Existeixen una sèrie de solucions gratuïtes que permeten la creació de factures que, posteriorment, poden ser enviades a les Administracions Públiques Catalanes que disposin del servei e.FACT. (Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del sector públic de Catalunya).

Solucions gratuïtes: 

 • Solucions per crear i enviar:
  • B2B Router: És un Portal de factura electrònica, que permet crear factures electròniques en format Facturae, sense necessitat de certificat digital, de forma gratuïta i enviar-les directament a les Administracions Públiques catalanes a través del servei e.FACT.
  • Pimefactura: Solucions de la patronal PIMEC, patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya, que de forma gratuïta i sense necessitat de certificat digital, permet crear factures electròniques de forma senzilla, en format Facturae, signar-les i enviar-les directament a les Administracions Públiques catalanes a través del servei e.FACT.  També permet pujar factures electròniques creades.
 • Solucions només per crear:
 • Solucions per crear i enviar (amb limitacions):
  • CAIXAFACTURA (La Caixa): proporciona un servei de creació i enviament manual de factures gratuït durant el primer any.
  • SERES e-FACTURA: Proporciona un servei de creació i enviament manual de factures gratuït per als proveïdors que enviïn fins a 3 factures mensuals.

Solucions no gratuïtes: 

Pots crear també les factures electròniques mitjançant les plataformes privades de serveis de facturació electrònica que hi ha al mercat, si aquestes es troben adherides al servei e.FACT.

Actualment les plataformes adherides són les següents:

Enviament de factures:

NOTA: e.FACT  NO està destinat a la creació de factures, en aquest sentit reuneix les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per tant, posem al teu abast la informació relacionada anteriorment, amb una sèrie de solucions, que diferents empreses ofereixen per a la creació de factures que es podran enviar a les Administracions Públiques Catalanes que disposin del servei e.FACT.

Quant costa fer el tràmit?

No té cost.

Formes de tramitació

Per Internet

Termini de resolució

El termini de pagament de les factures és l'establert als articles 216.4, 222 i 235 del Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic.