Llicència de constitució o de modificació del règim de propietat horitzontal

Descripció:

Estan subjectes a llicència urbanística prèvia la constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, sobre un edifici o conjunt immobiliari que comporti un increment del número d’habitatges, establiments o altres elements d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

A aquests efectes, les places d’aparcament i els trasters només s’han de tenir en compte si el planejament urbanístic o les ordenances d’edificació ho regulen.

Destinatari

Particular, Empresa, Entitats

Matèria

Urbanisme, llicències i obres

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No hi ha.

Requisits a complir

Aportar tota la documentació que es determini com a necessària.

Documentació que cal aportar

• Formulari omplert i signat.
• Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació.
• Proforma del document públic o privat pel qual s’incrementa el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior, indicant l’ús urbanístic de cada un.
• Projecte de divisió horitzontal que contingui com a mínim:
– Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables.
– Plànols a escala adequada en què constin el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic.
• Certificat col•legial del tècnic, en cas de presentar el projecte sense visar.

Tràmit pas a pas

  1. Empleneu l’imprès de sol·licitud de llicència urbanística i presenteu-lo adjuntant la documentació especificada.
  2. Feu el pagament de la taxa corresponent.
  3. Des de l’àmbit corresponent procediran a fer l’informe. Si l’informe és favorable, desfavorable o en suspens, s’aprovarà, denegarà o deixarà en suspens la llicència per decret d’Alcaldia o a través de la Junta de Govern Local.
  4. L’Ajuntament us farà arribar la resolució de la llicència.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Termini de resolució

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol•licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Documents