Comunicació de final d’obres.

Descripció:

Aquest tràmit permet comunicar a l’Ajuntament que han finalitzat les obres autoritzades.

Destinatari

Particular, Empresa

Matèria

Urbanisme, llicències i obres

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

Un cop finalitzades les obres.

Requisits a complir

Aportar tota la documentació que es determini com a necessària.

Documentació que cal aportar

Documentació genèrica que cal aportar

– Imprès de Comunicació Final d’Obres.
– Certificat de la gestió de residus.
– Full de transferència bancària.
– Fotografies de l’àmbit de l’obra acabada i de l’entorn.
– Altres (en els casos que determini l’Ajuntament).

Documentació específica que cal aportar

Obres tipus A – Instal·lació d’ascensor
– Certificat Final d’Obra signat per tècnic competent.
– Us Built en cas de modificacions durant l’execució.
– Certificat de solidesa, si s’escau.
– Justificant de presentació de declaració cadastral Model 900D.
– Butlletins o certificacions de les instal·lacions que hagin estat intervingudes
OBSERVACIÓ: Exceptuant la instal·lació d’ascensor, la resta d’obres del Tipus A hauran de tramitar una Comunicació prèvia de primera ocupació i utilització dels edificis i construccions.

Obres tipus B
– Certificat Final d’Obra signat per tècnic competent.
– Us Built en cas de modificacions durant l’execució.
– Certificat de solidesa, si s’escau.
– Justificant de presentació de declaració cadastral Model 900D.
– Butlletins o certificacions de les instal·lacions que hagin estat intervingudes.

Obres tipus C
– Documents GR-1, GR-2 i GR-3, degudament diligenciats i segellats per una entitat d’inspecció i control (EIC).
– Certificat de la retirada dels fonaments de la grua torre.
– Altres (en els casos que determini l’Ajuntament).

Tràmit pas a pas

  1. Empleneu l’imprès de sol·licitud de comunicació i presenteu-lo adjuntant la documentació especificada.
  2. Des de l’àmbit corresponent procediran a fer la inspecció de l’obra i l’informe.
  3. L’Ajuntament us farà arribar la resolució de la comunicació.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Documents