Certificat d’assenyalament d’alineacions i rasants

Descripció:

Aquest tràmit permet sol·licitar a l’Ajuntament la constatació sobre un plànol topogràfic l’alineació de sistemes urbanístics (vials, zones verdes i equipaments), permetent la correcta redacció de projectes d’edificació i altres tràmits que ho requereixin.

Senyalització que fa l’Ajuntament sobre plànol als efectes de càlcul de superfície (normalment per cessions de vial o altres sistemes).

Normalment es demana aquest certificat per incloure’l dins la llicencia urbanística d’edificació quan la finca està afectada per vial o per altres  altres sistemes  a fi de determinar la superfície de sòl de cessió obligatòria a favor de l’Ajuntament.

Destinatari

Particular, Empresa, Entitats

Matèria

Urbanisme, llicències i obres

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar

  1. Dades identificatives de la persona interessada (física – DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Adreça i referència cadastral ( es pot trobar en el rebut de l’IBI) de la parcel·la o plànol on s’identifiqui clarament la finca.
  3. Fotografíes de l’estat actual de la finca i confrontants (cal que expressi clarament la situació amb la via pública).
  4. Plànol topogràfic en format dxf, gml o similar. L’arxiu ha d’incorporar  cotes, corbes de nivell de la totalitat de la finca i amb referència a les finques veïnes i al vial amb el qual confronta (indiqueu voreres, calçada, fanals, pals …). Cal indicar: superfície de la parcel·la, dimensions, situació delimitada de l’edifici proposat i/o existent i distàncies a llindars, així com nivell de les plataformes si existeixen. Cal que l’arxiu estigui geo-referenciat en UTM 31 ETRS89 (EPSG 25831).
  5. Plànol topogràfic visat pel tècnic competent en format PDF.

Tràmit pas a pas

  1. Presenteu la sol·licitud i adjunteu els documents indicats a l’apartat corresponent.
  2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes per la gestió de la vostra sol·licitud.
  3. L’àmbit corresponent emetrà la certificació.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Termini de resolució

1 mes a comptar a partir del pagament de les taxes

Documents