Certificat d’empadronament (actual, històric i de convivència)

Descripció:

Aquest tràmit permet obtenir el document que certifica fefaentment l’empadronament d’una persona en un domicili (ja sigui actual o històric, és a dir, del temps de residència amb anterioritat), de diverses persones que conviuen en un mateix habitatge (volant de convivència) o d’una persona difunta que residia en un domicili, d’acord amb les dades que consten al Padró Municipal d’Habitants.

Destinatari

Particular

Matèria

Padró d'habitants i estrangeria

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

Estar empadronat al municipi, o haver-ho estat amb anterioritat.

Documentació que cal aportar

El document a aportar en tots els casos és:
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE/passaport), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

En cas que es tracti del supòsit de persones de baixa o difuntes, cal aportar la documentació complementària:
2. Documentació que acrediti l’interès legal i directe de la persona sol·licitant.

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la sol·licitud.
2. L’Ajuntament expedirà el certificat d’empadronament.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).