Llicència urbanística de parcel·lació

Descripció:

Aquest tràmit consisteix en l’autorització municipal que permet dividir o parcel·lar un terreny en dues o més porcions i/o segregar-ne una o diverses porcions, sempre que es compleixi la legislació aplicable i l’ordenació territorial i urbanística.

És necessària per tal de poder formalitzar l’escriptura pública de segregació i la posterior inscripció al Registre de la Propietat com a finques independents.

Així mateix, si es tracta d’una parcel·lació no urbanística inclosa en els supòsits previstos a l’article 27 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística i s’ajusta a les condicions específiques de la legislació sectorial, l’Ajuntament procedeix a declarar l’innecessarietat de llicència urbanística de parcel·lació.

Destinatari

Particular, Empresa

Matèria

Habitatge

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

Aportar tota la documentació que es determini com a necessària.

Documentació que cal aportar

• Formulari omplert i signat
• Informació cadastral:

1. Si no hi ha discrepàncies entre cadastre i realitat física:
–  Certificació cadastral descriptiva i gràfica de la finca o finques d’origen.
– Informe de validació gràfica cadastral positiva de la proposta de segregació.

2. Si hi ha discrepàncies entre cadastre i realitat física es procedirà de conformitat amb l’establert per l’article 18 del TRLCI, quan de conformitat amb els preceptes
legals sigui escaient:
– Acord d’alteració de la descripció cadastral de la Gerència Regional de Cadastre de Catalunya.
– Informe de validació gràfica cadastral positiva de la proposta de segregació sobre la nova configuració.

• Informació del Registre de la Propietat:
– Certificació de domini i càrregues vigent de la finca o finques emesa pel Registre de la Propietat.

• Projecte tècnic de parcel•lació o segregació de finques signat per tècnic competent i visat, que haurà d’incloure:
– Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l’ús a que es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel•les i finques.
– Plànol de situació de la finca amb la seva referència registral i cadastral.
– Plànol parcel•lari de la finca amb base topogràfica en format DWG o SHAPE i amb coordenades geo-referenciades UTM31 ETRS89, representatiu dels lots proposats.
– Superposició del plànol parcel•lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques
– Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s’hagin de cedir si s’escau. Les fitxes han d’especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d’indivisible, si s’escau.

• Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l’operació jurídica assimilada que se sol•licita.

Nota
Les obres d’enderroc o reforma de les edificacions existents que, en virtut de la nova configuració que se sol•licita, siguin necessàries per complir amb les determinacions del planejament i la normativa urbanística, tenen la consideració de requisit previ i, per tant, han d’estar totalment executades per poder informar la sol•licitud de llicència.

Per tal d’executar aquestes obres d’enderroc o reforma, caldrà tramitar i obtenir les corresponents llicències.

Tràmit pas a pas

  1. Empleneu l’imprès de sol·licitud de llicència urbanística i presenteu-lo adjuntant la documentació especificada.
  2. Feu el pagament de la taxa corresponent.
  3. Des de l’àmbit corresponent procediran a fer l’informe. Si l’informe és favorable, desfavorable o en suspens, s’aprovarà, denegarà o deixarà en suspens la llicència per decret d’Alcaldia o a través de la Junta de Govern Local.
  4. L’Ajuntament us farà arribar la resolució de la llicència.

Formes de tramitació

Presencial

Termini de resolució

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Documents