Cartes i compromisos de serveis

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb l’objectiu de reforçar la qualitat dels serveis prestats a la ciutadania i la informació pública, ha iniciat l’elaboració de cartes de serveis. S’impulsa així la gestió de la qualitat i el compliment de la normativa en matèria de transparència i bon govern, concretament la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Les cartes de serveis són documents mitjançant els quals l’Ajuntament informa a la ciutadania dels serveis públics que ofereix, així com, de les condicions d’accés, els compromisos de qualitat adquirits, i els drets i deures que tenen els/les ciutadans/es en qualitat d’usuaris/es de les prestacions municipals.

Avaluacions dels serveis

Periòdicament es recull la informació relativa a les avaluacions de la qualitat dels serveis públics que s’ofereixen a la ciutadania, d’acord amb els compromisos de qualitat i indicadors de cadascun d’ells. Podeu consultar als documents adjunts les darreres avaluacions.