Preinscripció Escola Bressol Municipal

Descripció:

El primer cicle de l’etapa d’educació infantil és molt important per al desenvolupament afectiu i intel·lectual de l’infant.  L’escola bressol té una clara funció educativa, perquè el procés educatiu comença en el mateix moment del naixement dels infants i perquè els tres primers anys de vida són els més importants en la seva formació com a persones

Destinatari

Particular

Matèria

Educació

Qui el pot demanar?

Famílies amb infants de 0-3 anys

Periode de l'any

Mes de maig, 2on trimestres

Termini de sol·licitud

Als voltants del mes de maig, en funció del calendari fixat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Documentació que cal aportar

• DNI del pare o la mare que signa la sol·licitud (per ambdues cares)
• DNI de l’infant, si el té (per ambdues cares).
• Llibre de família (full dels pares + full de l’infant)
• Targeta sanitària de l’infant
• Si fos el cas, carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
• Si fos el cas, certificat de discapacitat de l’infant o el familiar directe.

Quant costa fer el tràmit?

No té cost

Formes de tramitació

Per Internet

Termini de resolució

Calendari segons GENCAT

Documents