Matriculació Escola Bressol Municipal

Descripció:

El primer cicle de l’etapa d’educació infantil és molt important per al desenvolupament afectiu i intel·lectual de l’infant.  L’escola bressol té una clara funció educativa, perquè el procés educatiu comença en el mateix moment del naixement dels infants i perquè els tres primers anys de vida són els més importants en la seva formació com a persones.

Destinatari

Particular

Matèria

Educació

Qui el pot demanar?

Famílies amb infants de 0-3 anys, 2on trimestre, segons calendari Generalitat

Periode de l'any

Mes de juny , 2on trimestre

Termini de sol·licitud

Als voltants del mes de juny, en funció del calendari fixat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Documentació que cal aportar

Carnet de vacunació o certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacunes rebudes i la data en què van ser administrades.
Document de titularitat de les dades bancàries (llibreta bancària, certificat de titularitat,…).
Declaració de la renda 2020 (en el cas que vulguis acollir-te al sistema de tarifació social per al càlcul de la quota).
4 fotografies tipus carnet i 2 fotografies tipus cartera (si fas la matrícula de manera telemàtica no cal adjuntar-les, pots aportar-les el dia de l’entrevista amb l’escola bressol abans de l’inici de curs)

Quant costa fer el tràmit?

No té cost

Formes de tramitació

Per Internet

Termini de resolució

Calendari segons GENCAT

Documents