Petició de zona de càrrega i descàrrega per a establiments comercials

Descripció:

Aquest tràmit permet sol·licitar una zona reservada a càrrega i descàrrega per a vehicles destinats al transport de mercaderies, quan les condicions dels locals comercials o industrials no permetin fer-ho al seu interior, segons el que s’estableixi a les ordenances municipals.

Destinatari

Empresa

Matèria

Mobilitat, transport i via pública

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

Cal complir els requisits que s’estableixin a les ordenances municipals corresponents.

Documentació que cal aportar

  1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Plànol de situació de l’establiment i l’emplaçament sol·licitat.
  3. Altra documentació justificativa o rellevant per a la tramitació de la sol·licitud.

Tràmit pas a pas

  1. Empleneu el formulari i adjunteu la documentació sol·licitada al apartat corresponent.
  2. Els Serveis Territorials es posaran en contacte amb el sol·licitant per a notificar la resolució.
  3. Si s’escau, l’Ajuntament posarà els senyals de reserva de l’espai.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).