Petició del servei d’atenció domiciliària

Descripció:

Aquest tràmit permet accedir a un servei d’atenció domiciliària, que consisteix en un conjunt d’activitats adreçades a les persones i les famílies que tenen dificultats per a la realització de les activitats bàsiques de la vida quotidiana o per al seu desenvolupament personal i social amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida.
Ofereix suport i assistència en: higiene i cura de les persones (bany, higiene corporal, canvi de roba, etc.), ajuda fisicomotriu (aixecar, enllitar, caminar), control de l’alimentació, control de la medicació i cura de la salut, menjars a domicili, neteja a domicili (manteniment, puntual i de xoc) i bugaderia, acompanyaments fora de la llar (visites mèdiques, gestions bancàries, etc., orientació en l’administració de l’economia de la llar.

Es podrà realitzar una segona entrevista domiciliària, en el cas que la primera cita hagi estat a les oficines municipals.
Caldrà informar de les incidències o canvis que apareguin a l’àmbit de serveis socials de l’ajuntament.

Destinatari

Particular

Matèria

Beques, ajuts i subvencions

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

Tenir un estat de salut fràgil i/o patir dificultats d’àmbit social.

Documentació que cal aportar

Per demanar data i hora d’entrevista: No cal documentació

Per l’entrevista amb el tècnic de Serveis Socials cal aportar la documentació del llistat següent:

  1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Informe mèdic on consti el diagnòstic de salut.
  3. Justificant d’ingressos i despeses econòmiques (justificant de la pensió, declaració de la renda, rebut de lloguer, rebut de centre dia…).

Tràmit pas a pas

  1. Heu de sol·licitar cita a Serveis Socials de l’Ajuntament.
  2. Personeu-vos, en la data i hora reservada, a l’Ajuntament. En cas de no poder desplaçar-se a l’oficina es farà la primera visita directament en el domicili.
  3. Serveis Socials fa una valoració de la sol·licitud, en la que es tindrà en compte el grau de dependència, la situació econòmica i el suport familiar de la persona sol·licitant.
  4. L’Ajuntament us comunicarà l’atorgació o no del servei així com el seu funcionament.

Formes de tramitació

Presencial

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).