Modificació / baixa en el registre municipal d’entitats i associacions ciutadanes

Descripció:

Aquest tràmit permet a les entitats inscrites notificar al registre les modificacions produïdes en les dades registrades durant el mes següent a què aquestes es produeixin. L’Ajuntament podrà requerir-los, a fi i efecte de conèixer el funcionament de les associacions, el pressupost i el programa d’activitat anual. Quan l’entitat deixa de funcionar cal notificar la seva baixa al registre municipal d’entitats i associacions ciutadanes de l’Ajuntament, Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de Generalitat de Catalunya i als altres registre públics on constin.

Destinatari

Entitats

Matèria

Relació amb l'Administració

Qui el pot demanar?

La persona que representi legalment a l'entitat o associació.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

  1. La sol·licitud ha d’anar signada per tots els càrrecs directius de l’entitat o associació.
  2. La baixa o modificació s’ha de realitzar també a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat o a altres registres públics.

Documentació que cal aportar

Segons el cas, cal aportar els documents indicats a continuació:

Modificació:

  1. Documentació acreditativa de les modificacions de les dades (original i còpia).
  2. Estatuts de l’entitat o associació en cas de modificació dels estatuts (original).

Baixa:

  1. Certificat de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques o d’altres registres públics (o l’extracte de l’assemblea on s’ha decidit la dissolució)- signat pel Secretari/ària amb el vist-i-plau del President/a (original i còpia).

Tràmit pas a pas

  1. Empleneu el model, adjunteu-hi la documentació.
  2. Presenteu-ho a un dels punts del registre de l’Ajuntament.
  3. Es procedirà al trasllat al departament corresponent que realitzarà la modificació o baixa al registre.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Documents