Llicència per tall de carrer

Descripció:

Aquest tràmit permet obtenir el permís municipal per a poder interrompre la circulació de vehicles d’un carrer.

Destinatari

Particular, Empresa

Matèria

Mobilitat, transport i via pública

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

Cal sol·licitar el permís amb l’antelació mínima de 5 dies hàbils.

Requisits a complir

En el cas que es tracti d’un tall de carrer degut a la realització d’obres, serà necessari disposar prèviament de Llicència urbanística d’obres o haver registrat una sol·licitud de Comunicació prèvia d’obres.

Documentació que cal aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

  1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

Documentació complementaria

En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària:

En el cas d’obres:

  1. Fotocòpia de la Llicència urbanística d’obres o de la sol·licitud de Comunicació prèvia d’obres.

O bé indicar el núm. d’expedient de la Llicència urbanística d’obres o el número de registre de la sol·licitud de Comunicació prèvia d’obres.

Tràmit pas a pas

  1. Ompliu i signeu l’imprès de sol·licitud i presenteu-lo acompanyat de la documentació requerida.
  2. L’àmbit corresponent n’informarà i, si és favorable, prèvia liquidació de taxes, s’atorgarà la llicència.
  3. En tots els casos, es notificarà la resolució a la persona interessada i es comunicarà l’autorització.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Documents