Llicència de gual (nova, baixa, modificació o canvi de titular)

Descripció:

Aquest tràmit té per objecte la sol·licitud de la concessió, modificació o baixa de les llicències de guals a la via pública.

S’entén per gual a la via pública l’espai delimitat de la vorera o del vial destinat en exclusiva al pas de vianants, sobre el qual es concedeix l’ús comú especial a precari a una persona per tal de fer possible l’entrada i sortida de vehicles a recintes. L’accés de vehicles des de la via pública als locals o recintes, o a l’inrevés, constitueix un ús comú especial de béns de domini públic, i, en conseqüència, estarà subjecte a llicència municipal, d’acord amb les especificacions de l’Ordenança municipal sobre llicències de guals i reserves de la via pública i al pagament de qualsevol tribut i ingrés de dret públic que hi sigui d’aplicació, segons les disposicions vigents.
Tota modificació de l’estructura de la vorada i vorera que faciliti aquest accés dins l’àmbit de la via pública, estarà també subjecte a la prèvia obtenció de la preceptiva llicència d’obres.

Tingueu en compte que la baixa comporta el lliurament de la corresponent placa, per tant aquesta no serà efectiva fins l’entrega de la placa a l’Ajuntament.
La modificació de dades pot ser per: canvi de titular de la taxa de gual per canvi de propietari de la finca o per la modificació de la longitud d’amplada del gual o del nombre de places d’aparcament.

Destinatari

Particular, Empresa

Matèria

Mobilitat, transport i via pública

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

Abans de l’inici de les obres, en cas que se’n requereixin.

Requisits a complir

Els requisits queden recollits en l’Ordenança municipal sobre llicències de guals i reserves de la via pública.

La denegació de la llicència s’ha de resoldre en el termini de dos mesos des de la petició, entenent-se desestimada si dins d’aquest termini no es produeix resolució expressa. La denegació de la llicencia ha de ser sempre motivada.

Documentació que cal aportar

En tots els casos

 • Identificació del sol·licitant mitjançant la presentació del DNI o CIF o la fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat i el poder del representant en les sol·licituds a nom d’una raó social.
 • Títol de propietat o qualsevol altre que acrediti l’ocupació o utilització del local.
 • Escriptura o nota simple on s’especifiqui l’ús autoritzat del local/recinte destinat a garatge
 • Plànols d’emplaçament a escala 1:500, en què s’indiqui clarament la situació del local o recinte i la del gual, la distància de la finca a l’eix del carrer, la del gual a la cantonada més propera, la numeració exacta de la finca i l’orientació geogràfica, així com els elements urbans existents més propers (arbres, mobiliari urbà, etc.).
 • Plànols del local a escala 1:100, amb indicació de la superfície dedicada a aparcament, amplada de la vorera, de l’accés a la façana, i del gual. Cal fer un gràfic dels elements urbanístics afectats i especificar el nombre i tipus de vehicles que podrà contenir el local (nombre de places).
 • Fotografies de l’estat actual de la vorera on es vegi la vorada.
 • Fotografies de l’estat actual de la façana/porta d’accés i de l’interior del local o recinte destinat a aparcament

Si forma part de llicencia d’obres majors

Caldrà disposar d’informe favorable final d’obra i retorn aval reposició

Si s’ha tramitat expedient de canvi d’ús del local/recinte destinat a aparcament

Caldrà disposar d’informe favorable de canvi d’ús.

Si s’ha tramitat expedient d’obres menors d’adequació del local/recinte destinat a aparcament

Caldrà disposar d’informe favorable final d’obres menors.

Si s’ha tramitat expedient d’activitats vinculat al local/recinte destinat a aparcament

 1. Caldrà disposar de comunicació o informe favorable d’inscripció al cens d’activitats municipals.
 2. Plànol acotat en planta de l’interior del local o de la nau justificant la previsió d’espai per a operacions de càrrega i descàrrega sense que els vehicles hagin de romandre a la via pública.

Cal presentar els documents originals, perquè puguin ser confrontats llevat d’aquells que ja siguin en poder d’aquest Ajuntament i no hagin sofert canvis i la validesa sigui vigent o els que es pugui obtenir l’acreditació de forma directa de les entitats competents, prèvia autorització expressa de l’interessat.

La documentació haurà de presentar-se al Servei Integral d’Atenció Ciutadana (SIAC), al Servei Integral d’Atenció a les Empreses (SIAE) o bé com adjunts en la sol·licitud telemàtica.

Documentació complementaria

Pressupost de l’obra, quan n’hi hagi.

En el cas que les baixes i quan no es disposi de placa, caldrà aportar declaració jurada en el cas excepcional de què no es disposi de la placa o bé denúncia de robatori, si es dona el cas.

Tràmit pas a pas

 1. Empleneu el formulari de sol·licitud de llicència de gual i presenteu-lo adjuntant la documentació requerida per aquest tràmit.
 2. L’Ajuntament estudiarà la documentació aportada i resoldrà la concessió o denegació de la llicència de gual, o bé indicarà els condicionants per a la seva concessió quan no es compleixi. L’Ajuntament informarà del tipus de solució constructiva del gual, de la senyalització horitzontal pertinent i si hi ha afectacions a elements urbanístics existents. L’Ajuntament us notificarà la resolució de la sol·licitud de llicència, atorgant el termini i generant l’autoliquidació corresponent a les taxes que correspongui.
 3. Feu el pagament de les taxes corresponents.

Quant costa fer el tràmit?

La taxa anual derivada per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via publica per a aparcament, carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena s'estipulen a l'Ordenança Fiscal Municipal número 8 i els seus annexos. La taxa única derivada per l'execució de la senyalització horitzontal per part de l'Ajuntament s'estipula a l'Ordenança Fiscal Municipal número 21. La taxa única derivada per l'emissió de la placa de gual permanent s'estipula a l'Ordenança Fiscal Municipal número 14 i els seus annexos. El dipòsit en concepte de garantia de l'execució de les obres de construcció del gual, el qual serà retornat a l'interessat un cop els serveis municipals n'hagin comprovat la correcta execució. Aquest dipòsit es calcularà en funció de les tarifes previstes en l'Ordenança fiscal numero 5 i els seus annexos.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Termini de resolució

Es poden iniciar les obres transcorreguts 10 dies hàbils des de l’endemà del pagament de l’ autoliquidació, sempre i quan no hi hagi cap notificació per part de l’administració municipal, un cop verificada les dades que consten a la comunicació i a la documentació presentades. El termini màxim per iniciar les obres és d’1 mes des del pagament de l’autoloquidació, i un termini màxim per finalitzar-les de 3 mesos. Aquests terminis poden ser prorrogats per la meitat del termini comunicat, sempre i quan es comuniqui abans que finalitzin els terminis informats al model de la comunicació prèvia i comportarà el pagament de les taxes corresponents.

Documents