Llicència d’ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, altres elements estructurals)

Descripció:

Aquest tràmit permet obtenir el permís municipal per a l’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de bastides, grues o elements anàlegs.

Destinatari

Particular, Empresa

Matèria

Habitatge

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

Cal sol·licitar el permís amb l’antelació que fixi l’Ajuntament.

Requisits a complir

Disposar de la corresponent Llicència urbanística d’obres.

Documentació que cal aportar

  1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Llicència d’obres.

Documentació complementaria

En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària:

Grua desmuntable:

  1. Dos exemplars visats del projecte tècnic de la instal·lació.
  2. Full d’assumpció tècnic de direcció, visat.
  3. Assegurança de responsabilitat civil (últim rebut).
  4. Certificat segellat per una EIC (Entitat d’Inspecció i Control) sobre el compliment de les mesures de seguretat.

Tràmit pas a pas

  1. Ompliu i signeu l’imprès de sol·licitud i presenteu-lo acompanyat de la documentació requerida.
  2. L’àmbit corresponent elaborarà l’informe i, si és favorable, prèvia liquidació de taxes, s’atorgarà la llicència.
  3. En tots els casos, es notificarà la resolució a la persona interessada i es lliurarà la llicència.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Documents