Llicència d’ocupació de la via pública per contenidors i sacs de runa

Descripció:

Aquest tràmit permet obtenir el permís municipal per a l’ocupació de la via pública per a contenidors de runa, ja siguin sacs o contenidors metàl·lics.

Destinatari

Particular, Empresa

Matèria

Mobilitat, transport i via pública

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

Cal sol·licitar el permís amb l’antelació mínima de 3 dies hàbils.

Requisits a complir

  1. En cas que el motiu de la instal·lació del/s sac/s sigui una obra cal disposar prèviament de Llicència urbanística d’obres o haver registrat una sol·licitud de Comunicació prèvia d’obres.
  2. En la instal·lació de contenidors s’haurà de garantir un pas mínim lliure d’obstacles per a vianants.

Documentació que cal aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

  1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

Documentació complementaria

En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària:

En el cas d’obres:

  1. Fotocòpia de la Llicència urbanística d’obres o de la sol·licitud de Comunicació prèvia d’obres.

O bé indicar el núm. d’expedient de la Llicència urbanística d’obres o el número de registre de la sol·licitud de Comunicació prèvia d’obres.

Tràmit pas a pas

  1. Ompliu i signeu l’imprès de sol·licitud i presenteu-lo acompanyat de la documentació requerida.
  2. L’àmbit corresponent elaborarà l’informe i, si és favorable, prèvia liquidació de taxes, s’atorgarà la llicència.
  3. En tots els casos, es notificarà la resolució a la persona interessada i es lliurarà la llicència.
  4. Recordeu que cal que respecteu els terminis d’instal·lació i retirada dels sacs i contenidors, així com altres requisits que es determinin des de l’Ajuntament.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Documents