Alta o canvi de domicili al padró municipal d’habitants

Descripció:

Aquest tràmit permet la inscripció al padró d’habitants per alta de nou resident al municipi, per naixement o per canvi de domicili dins el municipi.

Destinatari

Particular

Matèria

Padró d'habitants i estrangeria

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da. En el cas de menors d'edat o de persones incapacitades legalment podran fer el tràmit els seus representants legals (mare, pare o tutor/a).

Periode de l'any

Tot l’any

Requisits a complir

Si el registre es fa electrònicament cal presentar la instància amb certificat electrònic a través de la nostra pàgina web

Documentació que cal aportar

A – Documentació d’identitat en vigor de totes les persones majors d’edat que realitzin el tràmit, segons sigui el cas:
– Per a persones amb nacionalitat espanyola: DNI o passaport
– Per a persones estrangeres d’un país membre de la Unió Europea i Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: Certificat de registre de ciutadà de la Unió on consta el NIE (acompanyat de document oficial amb fotografia), passaport o document d’identitat del seu país.
– Per a persones originaries de la resta de països: Targeta d’identitat d’estranger on figura el NIE o, si no en disposen, el passaport del seu país o, si és el cas, resguard de presentació de sol·licitud de protecció internacional
Per a menors d’edat:
– Llibre de família o certificat de naixement, i si en tenen, el DNI
(Els espanyols majors de 14 anys, han d’aportar obligatòriament el DNI)

Si els menors no s’empadronen amb els dos progenitors i la guarda i custòdia d’aquests és compartida, cal aportar la resolució judicial on es fixi la residència del menor i en cas que no s’especifiqui, una autorització de l’altre progenitor conforme existeix acord mutu per a realitzar aquest canvi de domicili.

Si la guarda i custòdia dels menors s’atribueix en exclusiva a un progenitor, s’haurà d’aportar la corresponent resolució judicial i una declaració responsable conforme la resolució està en vigor i no n’existeix cap posterior que en modifiqui els termes de guarda i custòdia.

Si encara no existeix resolució judicial es requerirà la signatura dels dos progenitors per dur a terme l’empadronament. Excepcionalment, si no és possible, s’aportarà una declaració responsable on consti que ambdós disposen de la guarda i custòdia, la impossibilitat d’obtenir la firma de l’altre progenitor i la declaració de que el menor conviu amb el/la signant.

Per a menors sota custòdia d’una administració la representació s’acredita per document del departament corresponent de la Generalitat o d’un jutjat.

Les altes per naixement no cal que presentin documentació relativa al domicili, ja que els menors s’inscriuran en el mateix domicili on figurin els seus progenitors.
*Les declaracions responsables i les autoritzacions s’han d’acompanyar sempre del original o còpia del document d’identitat vigent, i han de tenir signatures que coincideixin amb la signatura que consta al document d’identificació.

B- Documentació relativa al domicili on es fa la inscripció al Padró, segons sigui el cas:
1. Domicili de propietat:
– Si al rebut de l’Impost de Béns Immobles (IBI) qui sol·licita el tràmit consta com a titular, no cal aportar cap justificació, la comprovació de la propietat es fa d’ofici. En cas de no constar com a titular, caldrà aportar un dels següents documents:
. Escriptura de propietat de l’habitatge on consti la propietat al seu nom.
. Escriptura d’acceptació d’herència

2. Domicili de lloguer:
– Contracte de lloguer vigent que s’ha d’acompanyar del rebut del pagament del lloguer del mes en curs o del mes anterior. Si no es disposa del rebut o en aquest no es poden identificar les dades s’haurà d’aportar l’últim rebut d’un servei de subministrament (llum, aigua o gas) pagat a nom del llogater i on ha de coincidir l’adreça del subministrament amb la del contracte de lloguer.
*Nota: En el contracte de lloguer cal que consti la identificació completa de l’habitatge llogat, les dades d’identificació de l’arrendador i de l’arrendatari i que estigui signat per les dues parts. En cas que algú sigui en representació d’una persona jurídica caldrà acreditar la condició d’administrador o representant de la societat.

3. Altres situacions:
-Si la documentació relativa a l’habitatge no està a nom de qui sol·licita el tràmit, caldrà una autorització expressa del titular de la possessió efectiva de l’habitatge:
Si el titular no està empadronat i consten inscrites altres persones, a més , caldrà l’autorització d’un resident major d’edat (En aquest cas s’hauran d’aportar dos autoritzacions: una del titular de l’habitatge i altra d’un resident major d’edat)
– Si es tracta d’un establiment col·lectiu (hospitals, geriàtrics, pensions, etc.), caldrà autorització de la persona que ostenta la direcció de l’establiment.
– Si no es pot acreditar la disponibilitat del domicili amb cap dels documents esmentats caldrà presentar una sol·licitud manifestant aquesta circumstància i l’Ajuntament realitzarà les comprovacions adients per verificar la residència habitual a l’habitatge.

Tràmit pas a pas

Si tens dubtes per fer un tràmit electrònic pots accedir al següent enllaç

Quant costa fer el tràmit?

Sense cost

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Documents