Al·legacions i recursos a sancions de trànsit

Descripció:

Aquest tràmit permet presentar al·legacions o bé recursos a una sanció per una infracció de trànsit.

AL·LEGACIONS:

Les al·legacions es presenten en un escrit dirigit a l’òrgan instructor de l’expedient sancionador, amb aportació i/o proposició de les proves que la persona interessada consideri pertinents per a la seva defensa.

RECURSOS:

El recurs potestatiu de reposició s’interposa contra la resolució sancionadora pel procediment ordinari (aquells en què es van formular al·legacions i no es va efectuar el pagament amb descompte) davant la persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit. Aquest recurs és potestatiu per la qual cosa es pot escollir entre presentar-lo o interposar directament un recurs contenciós administratiu davant del jutjat corresponent. La interposició del recurs no suspèn la execució de la sanció i els efectes que se’n deriven (pèrdua de punts).

El recurs extraordinari de revisió s’interposa contra els actes ferms en via administrativa, davant el mateix òrgan administratiu que els va dictar, que també és el competent per resoldre, i només quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

– Que en dictar-los s’hagi incorregut en un “error de fet”, que resulti dels mateixos documents incorporats a l’expedient.
– Quan apareguin documents de valor essencial per a la resolució de l’assumpte que, encara que siguin posteriors, evidenciïn l’error de la resolució contra la qual es recorre.
– Que en la resolució hagin influït essencialment documents o testimonis declarats falsos per sentència judicial ferma, anterior o posterior a la resolució.
– Que la resolució s’hagi dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació fraudulenta o d’una altra conducta punible i s’hagi declarat així en virtut de sentència judicial ferma.

El recurs de reposició contra la provisió de constrenyiment es pot presentar només quan no s’ha efectuat el pagament d’una sanció en el període voluntari i s’inicia la via de constrenyiment per tal de fer efectiu el deute. Contra la provisió de constrenyiment dictada pel tresorer/a del Servei Català de Trànsit, es pot interposar un recurs de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar i només quan s’hagi produït alguna o algunes de les circumstàncies següents:

– Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir-ne el pagament
– Sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres causes de suspensió del procediment de recaptació
– Manca de notificació de la liquidació
– Anul·lació de la liquidació
– Errada o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que impedeixi la identificació del deutor o del deute constret

Destinatari

Particular

Matèria

Mobilitat, transport i via pública

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

Per presentar un escrit d’al·legacions la persona interessada disposa d’un termini de 20 dies naturals en cas que la notificació de la denúncia s’hagi produït en el moment de la infracció o de 15 dies naturals si s’ha notificat per altres mitjans. Cal tenir en compte que si s’efectua el pagament amb descompte en aquest mateix termini les al·legacions es tindran per no presentades.

Per presentar un recurs potestatiu de reposició es disposa d’un termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució sancionadora.

Per presentar un recurs extraordinari de revisió es disposa de dos terminis segons els supòsits:

– Té un termini de 4 anys des de la data de notificació de la resolució impugnada en cas que en dictar-los, s’hagi incorregut en un “error de fet”, que resulti dels mateixos documents incorporats a l’expedient.
– Té un termini de 3 mesos, a comptar des del coneixement dels documents o des que la sentència judicial sigui ferma en els següents casos:
a) Quan apareguin documents de valor essencial per a la resolució de l’assumpte que, encara que siguin posteriors, evidenciïn l’error de la resolució contra la qual es recorre;
b) Si en la resolució han influït essencialment documents o testimonis declarats falsos per sentència judicial ferma, anterior o posterior a la resolució;
c) Quan la resolució s’hagi dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació fraudulenta o d’una altra conducta punible

Per presentar un recurs de reposició contra la provisió de constrenyiment es disposa d’un termini d’1 mes des de la recepció de la notificació de la provisió de constrenyiment.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic

Documentació que cal aportar

  1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Fotocòpia de la denúncia.
  3. Qualsevol altra documentació que considereu pertinent per fonamentar les al·legacions.

Tràmit pas a pas

  1. Empleneu la sol·licitud i adjunteu-hi la documentació corresponent.
  2. L’Ajuntament procedirà a resoldre l’al·legació i us la notificarà de la forma corresponent.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Termini de resolució

La notificació de la resolució s'ha de fer en el termini màxim d'1 any des de la presentació de les al·legacions.

Documents