Alta en el subministrament d’aigua (drets d’escomesa i comptador)

Descripció:

Aquest tràmit permet donar d’alta del comptador de l’aigua ja sigui per a ús domèstic, industrial o provisional per obres.

Destinatari

Particular, Empresa, Entitats

Matèria

Habitatge

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:
1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. Fotocòpia de l’escriptura o del contracte de lloguer.
3. Fotocòpia de les dades bancàries per domiciliar el pagament.

En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària

Per a ús domèstic (plurifamiliar i unifamiliar):
4. Fotocòpia del butlletí de l’instal·lador (promotor), només en cas de nova construcció.
5. Fotocòpia de la cèdula d’habitabilitat.
6. Fotocòpia de la llicència de primera ocupació, només en cas de nova construcció.

Per a ús industrial:
7. Fotocòpia de la sol·licitud de la llicència d’activitats.
8. Fotocòpia del butlletí de l’instal·lador (promotor), només en cas de nova construcció.
9. Fotocòpia de la llicència de primera ocupació, només en cas de nova construcció.
10. Plànol de situació de la finca.

Provisional d’obres:
11. Fotocòpia de la llicència d’obres.
12. Plànol de situació de la finca.

Tràmit pas a pas

1. Empleneu l’imprès de sol·licitud i adjunteu els documents indicats.
2. L’Ajuntament procedirà a donar d’alta el comptador.

Formes de tramitació

Presencial

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.