Índex de preus de lloguer

L’entrada en vigor de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge, ha fet aplicar l’índex com a eina reguladora en àrees i municipis declarats com mercat d’habitatge tens.

La declaració d’un municipi o d’una part de municipi com a àrea amb mercat d’habitatge tens requereix que en tot el territori afectat per la declaració sigui aplicable l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges determinat pel departament competent en matèria d’habitatge, és per això que el Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en sessió ordinària de data 21 de gener de 2021 va instar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona declarés el municipi àrea de mercat tens més enllà de l’any que regula la Llei 11/2020.

Per més informació consulteu aquest enllaç