Tècnic/a mitjà/ana del Servei Integral d’Atenció a la Dona (Oferta de treball)

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).
Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon i correu electrònic d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 i correu electrònic: suport@svh.cat, en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:
  1. Informació, assessorament i seguiment individual a les usuàries del servei.
  2. Detecció de la situació de la dona i reconeixement del catàleg dels drets de les dones en situació de violència masclista: dret a la protecció efectiva, a l’atenció i l’assistència sanitàries, drets econòmics, dret a l’ocupació i la formació ocupacional, a la recuperació social integral i, en tot cas, tenint en compte de manera especial les
    situacions específiques de cada dona (immigració, prostitució, vellessa, discapacitats….).
  3. Contenció, gestió emocional i tècniques de comunicació i empoderament de les dones (PNL i Coaching).
  4. Coordinació, seguiment i planificació del personal professional del SIAD, així com de la custòdia dels historials de les usuàries sota la normativa de la protecció de dades actual.
  5. Recollida, gestió i explotació de la base de dades del SIAD de l’ICD i de la pròpia de l’Ajuntament, dins el marc del Contracte programa de l’ICD.
  6. Participació i convocatòria de les comissions tècniques de treball i de seguiment del Protocol i circuït de violència masclista i en altres comissions si es condidera necessari pel bon funcionament del servei (Xarxa de salut mental en infància i adolescència, comissió de violència del Consell Comarcal, etc).
  7. Participació de les comissions tècniques de treball i col·laboració amb la resta de departaments de l’Ajuntament.
  8. Qualsevol altra tasca o activitat inherent a aquest servei, pròpia de la seva categoria.
Procediment de selecció: Ofertes de treball
Tipus de personal: Interí o temporal
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A2
Sistema de selecció: Concurs