3 Tècnics/ques de promoció econòmica (Oferta de treball)

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).
Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon i correu electrònic d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 i correu electrònic: suport@svh.cat, en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:
  1. Desenvolupar, coordinar i fer el seguiment dels diferents projectes relacionats amb l’àmbit de la promoció econòmica i ocupació que li siguin assignats pel responsable, dins del seu marc d’actuació.
  2. Recollir, estudiar i analitzar informació relativa al seu àmbit de treball.
  3. Atendre a les persones usuàries i realitzar el seu seguiment directe dins dels diferents programes i projectes.
  4. Realitzar la justificació econòmica dels programes i projectes subvencionats.
  5. Elaborar informes i memòries d’activitat.
  6. Preparar i trametre la documentació administrativa i executar les tasques administratives i d’arxiu corresponents.
  7. Gestionar l’agenda de visites i reunions tècniques.
  8. Participar en reunions específiques de coordinació municipal, comarcal i/o supramunicipal.
  9. Treballar coordinadament amb la resta de serveis del departament i Intercanviar informació amb altres departaments de la corporació municipal.
  10. I d’altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes segons la seva categoria.
Procediment de selecció: Ofertes de treball
Tipus de personal: Interí o temporal
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A2
Sistema de selecció: Concurs