Director/a d’Escola Bressol (Borsa de treball)

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).
Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon i correu electrònic d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 i correu electrònic: suport@svh.cat, en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

Objectiu fonamental del lloc o missió
Gestionar i coordinar la direcció de l’escola bressol així com vetllar i controlar tots els serveis i equipaments dels quals hagi de formar part el centre educatiu.

Funcions bàsiques

 1. Coordinar l’equip educatiu de l’escola bressol.
 2. Programar activitats d’ajuda per a l’aprenentatge dels infants.
 3. Atendre la diversitat de l’escola.
 4. Atendre les necessitats dels pares i mares dels infants.
 5. Vetllar pel manteniment de les infrastructures.
 6. Programar i realitzar les activitats de l’aula.
 7. Controlar la higiene dels infants i l’acompliment dels àpats.
 8. Realitzar les tutories amb els pares i mares dels infants.
 9. Donar suport als infants en el seu desenvolupament integral.
 10. Realitzar reunions amb el personal de l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP), que s’encarrega dels infants que els han estat derivats.
 11. Elaborar les fitxes per a cadascun dels infants de l’escola.
 12. I d’altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes segons la seva categoria.
Procediment de selecció: Convocatòries d'interinatges temporals i borses de treball
Inici de presentació de sol·licituds: 02/06/2021 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 22/06/2021 00:00:00
Tipus de personal: Interí o temporal
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A2
Sistema de selecció: Concurs oposició