Bases i convocatòria per a la provisió temporal, en comissió de serveis, del lloc de treball de cap de serveis socials

El lloc de presentació de les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria serà mitjançant el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts o presencialment en el SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà) situat a la Plaça de la Vila, núm. 1, mitjançant cita prèvia, que es podrà demanar per telèfon 900.111.656, per la web municipal www.svh.cat o per l’aplicació mòbil SIAC AJSVH, dins el termini improrrogable de 10 dies hàbils des del següent al de la seva publicació en la pàgina web de l’Ajuntament i s’han d’adreçar al/a la president/a de la Corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

L’objecte de la present convocatòria és cobrir temporalment la provisió mitjançant comissió de serveis de caràcter voluntari, del lloc de treball núm.133, de funcionari/ària de carrera d’aquest Ajuntament, pertanyent al subgrup A2, Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, Cap del departament de Serveis Socials.

Identificador: RH112022000015
Procediment de selecció: Ofertes de treball
Inici de presentació de sol·licituds: 24/05/2022 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 07/06/2022 00:00:00
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A2
Sistema de selecció: Concurs