Oferta de treball per a seleccionar una persona administrativa per excepcional necessitat

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).

Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

  • Per telèfon: 900.111.656
  • Web municipal: www.svh.cat (apartat Cita prèvia)
  • Correu electrònic: siac@svh.cat

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

Donada la situació de necessitat de portar a terme la incorporació d’una persona administrativa per atendre les necessitats pròpies del servei, mitjançant la subscripció d’un contracte de relleu, i atès que actualment no existeix vigent una borsa de treball amb les característiques necessàries per cobrir aquest perfil.

Per urgència, inajornabilitat i excepcional necessitat, l’Ajuntament procedeix a publicar la present oferta de treball per a seleccionar una persona administrativa per subscriure un contracte relleu.

Identificador: RH112022000014
Procediment de selecció: Ofertes de treball
Inici de presentació de sol·licituds: 23/05/2022 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 03/06/2022 00:00:00
Tipus de personal: Laboral temporal
Grup de titulació: Grup C, Subgrup C1
Sistema de selecció: Concurs