Bases per a la provisió definitiva mitjançant el sistema de concurs oposició lliure de set places de personal funcionari de l’escala administració general, subescala auxiliar, de la plantilla de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Presentació de sol·licituds
El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).
Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:
• Per telèfon: 900.111.656
• Web municipal: www.svh.cat (apartat Cita prèvia)
• Correu electrònic: siac@svh.cat
En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.
Existeix un telèfon d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.
També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

 

Lloc de treball:

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per la selecció definitiva de set places (núm. 183, 371, 282, 361, 367, 372 i 364) de l’escala d’administració general, subescala auxiliar, enquadrada en el grup de classificació C, Subgrup C2, en règim de personal funcionari de carrera i dotada amb les retribucions que corresponen d’acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

Les esmentades places estan incloses en les Ofertes Públiques d’Ocupació dels anys 2018, 2019, 2020 i 2021.

Identificador: RH112021000034
Procediment de selecció: Provisions de llocs de treball
Inici de presentació de sol·licituds: 27/05/2022 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 15/06/2022 00:00:00
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Grup C, Subgrup C2
Sistema de selecció: Concurs oposició