Arquitecte/a tècnic/a (Borsa de treball)

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).
Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon i correu electrònic d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 i correu electrònic: suport@svh.cat, en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

Funcions generals:

 1. Assessorar i donar suport tècnic, informar i representar en matèria de la seva especialitat,
  tant a nivell intern dins de la pròpia Corporació, com a nivell extern respecte a entitats
  locals, empreses, altres institucions i organismes, així com els usuaris en general quan la dificultat tècnica ho requereixi.
 2. Realitzar la tramitació derivada dels projectes d’urbanització i donar suport a l’arquitecte/a de la Corporació.
 3.  Elaborar estudis i informes tècnics de diversa índole per donar resposta a les necessitats que es presentin així com valoracions i inspeccions dels projectes d’urbanització i/o remodelació de l’espai urbà de l’àmbit.
 4. Desenvolupar aquells projectes urbanístics, d’obres o d’altre ordre que se li hagin assignat, sota els criteris i pautes establerts per a la seva execució.
 5. Encarregar-se de la coordinació i control de la correcta execució de les obres i projectes assumint totes aquelles tasques que d’aquesta activitat es derivin.
 6. Verificar que els treballs desenvolupats integrin els principis de la prevenció de riscos i salut laboral, comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball, d’acord amb la normativa vigent així com informar als treballadors assignats dels riscos del seu lloc de treball, les mesures d’emergència i les obligacions en matèria preventiva, d’acord amb la normativa vigent.

Funcions específiques:

 1. Assessorar i donar suport tècnic, informar i representar en matèria de la seva especialitat, tant a nivell intern dins de la pròpia Corporació, com a nivell extern respecte a entitats locals, empreses, altres institucions i organismes, així com els usuaris en general quan la dificultat tècnica ho requereixi.
 2. Realitzar la tramitació derivada dels projectes d’urbanització i donar suport a l’arquitecte/a de la Corporació.
 3. Elaborar estudis i informes tècnics de diversa índole per donar resposta a les necessitats que es presentin així com valoracions i inspeccions dels projectes d’urbanització i/o remodelació de l’espai urbà de l’àmbit.
 4. Desenvolupar aquells projectes urbanístics, d’obres o d’altre ordre que se li hagin assignat, sota els criteris i pautes establerts per a la seva execució.
 5. Encarregar-se de la coordinació i control de la correcta execució de les obres i projectes assumint totes aquelles tasques que d’aquesta activitat es derivin.
 6. Verificar que els treballs desenvolupats integrin els principis de la prevenció de riscos i salut laboral, comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball, d’acord amb la normativa vigent així com informar als treballadors assignats dels riscos del seu lloc de treball, les mesures d’emergència i les obligacions en matèria preventiva, d’acord amb la normativa vigent.
 7. I d’altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes segons la seva categoria.
Procediment de selecció: Convocatòries d'interinatges temporals i borses de treball
Tipus de personal: Interí o temporal
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A2
Sistema de selecció: Concurs oposició