Tècnics/ques mitjans/nes de salut pública (Borsa de treball)

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).
Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon i correu electrònic d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 i correu electrònic: suport@svh.cat, en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

Función bàsiques:

 1. Elaborar i gestionar els pressupostos del departament, tramitar subvencions, i elaborar i proposar les bases per a la contractació d’empreses de serveis de tractaments de desinfecció, desinsectació i desratització (D.D.D.) i de recollida de gossos.
 2. Coordinar l’atenció precoç en l’àmbit de la salut.
 3. Participar i assessorar el Comitè de Salut Laboral.
 4. Elaborar ordenances en matèria de tinença d’animals.
 5. Elaborar i controlar el cens de gossos, i tramitar la documentació de gossos perillosos.
 6. Supervisar l’actuació de l’empresa de recollida d’animals abandonats, de manera conjunta amb la Policia Local.
 7. Supervisar el sector de restauració col·lectiva i els sectors minoristes d’alimentació, així com els menjadors col·lectius socials.
 8. Coordinar activitats de control en matèria de salut pública amb professionals especialistes en control d’aigües, legionel·la, i el sector alimentari, i realitzar les inspeccions necessàries.
 9. Programar, organitzar i supervisar les activitats d’Educació per a la Salut.
 10. Programar, assistir i documentar les reunions del Consell de Salut.
 11. Gestionar les demandes ciutadanes que arriben via instància.
 12. I d’altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes segons la seva categoria.
Procediment de selecció: Convocatòries d'interinatges temporals i borses de treball
Tipus de personal: Interí o temporal
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A2
Sistema de selecció: Concurs oposició