Els vicentins i les vicentines en situació vulnerable poden demanar ajuts per pagar l’aigua

  • S’aplica un descompte en el cànon per abaratir la factura, que es pot sol·licitar a través d’aquest enllaç

L’Agència Catalana de l’Aigua ha posat en marxa la tarifa social del cànon de l’aigua, una bonificació que s’aplica a aquest impost per tal de reduir la factura del subministrament. D’aquesta manera es pretén garantir les necessitats bàsiques d’aigua adaptant-se a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

Aquesta bonificació la poden sol·licitar les persones perceptores de pensions mínimes, llars que tinguin tots els membres en situació d’atur, persones amb risc d’exclusió, etc. Pels sol·licitants amb dret a l’aplicació, el cànon de l’aigua és gratuït si el consum no supera el primer tram del cànon de l’aigua (18 m3  en factures bimestrals o 27 m3  en factures trimestrals). Aquest límit també pot variar segons el nombre de persones que conviuen a l’habitatge si l’abonat ja disposa de l’ampliació de trams del cànon de l’aigua per a 4 o més persones. Si pel contrari la factura supera el primer tram (i per tant a la factura apareixen altres trams addicionals del cànon de l’aigua), s’aplicarà un 50% de deducció en les tarifes vigents del tribut.

La tarifa social del cànon és complementària e independent de les eventuals bonificacions que l’ajuntament tingui establertes per la resta de conceptes que compren la factura. Per fer el tràmit podeu accedir a aquest enllaç i seleccionar la vostra situació.

Posted in Consum, Serveis socials