Sol·licitud Targeta Rosa Metropolitana

Descripció:

La targeta rosa és un títol de transport de tarifació social, personal i intransferible, amb el qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda.

Hi ha dues modalitats de targeta rosa: la targeta rosa metropolitana gratuïta i la targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda. Són vàlides en els següents serveis de transport públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona:

 • Línies d’autobusos metropolitans de TMB i llistades al desplegable de la pàgina web d’informació del Bus Metropolità
 • Línies d’autobusos de la segona corona: consulteu la llista de línies i municipis
 • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Estacions dels municipis de l’AMB
 • Metro i Funicular de Montjuïc
 • Trambaix i Trambesòs

Destinatari

Particular

Matèria

Beques, ajuts i subvencions

Qui el pot demanar?

Qualsevol ciutadà empadronat a Sant Vicenç dels Horts amb 65 anys o més, o amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% encara que no compleixi el requisit de l'edat

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

 1. Cal estar empadronat en un municipi de l’AMB. En el cas de tenir la residència en el municipi de Sant Vicenç dels Horts, aquesta condició serà comprovada en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 2. Tenir 65 anys o més o estar en possessió d’un certificat de reconeixement de la discapacitat igual o superior al 33% de l’ens competent de la Generalitat de Catalunya. El certificat es pot sol·licitar al centre d’atenció a les persones amb discapacitat (CAD) que correspongui. Sol·licitar certificat.
 3. Tenir uns ingressos econòmics bruts anuals per tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, etc.):
  • Targeta Rosa Gratuïta: iguals o inferiors a 8.916,91 €.
  • Targeta Rosa Reduïda / T-4: iguals o inferiors al doble del mateix valor (17.833,82 €)

  Els ingressos del sol·licitant són el resultat de dividir els ingressos conjunts de la unitat familiar a la qual pertany entre el nombre de membres. Es consideren membres de la unitat familiar els dos cònjuges i els fills menors de 18 anys. (S’entén com a unitat familiar la definida en l’article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques).

Quant costa fer el tràmit?

La targeta rosa metropolitana gratuïta actualment té un cost inicial de 7,20 €/any i es renova anualment. La targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda actualment no té cap cost i es renova cada tres anys. És una targeta acreditativa que permet comprar les targetes T-4.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Termini de resolució

Un cop acceptada la sol·licitud, el beneficiari rebrà la targeta rosa en un termini màxim de 50 dies. Per a qualsevol petició d'informació, reclamació o suggeriment sobre la targeta rosa metropolitana, podeu trucar al telèfon 900 700 077 o escriure a través del formulari d'atenció ciutadana: http://www.ambmobilitat.cat/Quejas/Quejas.aspx?Tipo=R