Sol·licitud Targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda

Descripció:

Aquest tràmit permet obtenir la targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, que és el document que dóna dret a aturar o estacionar el vehicle que els transporta a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, d’acord amb el que estableixin les ordenances municipals de la localitat corresponent.
La targeta d’aparcament per a persones amb disminució és personal i intransferible. No obstant això, els beneficis que atorga la targeta són d’aplicació a qualsevol vehicle conduït o ocupat per una persona titular de la targeta d’aparcament.

Hi ha tres modalitats:
– Targeta per a persones conductores
– Targeta per a persones no conductores
– Targeta per a transport col·lectiu

Tant la informació a les persones com la concessió de les targetes corresponen a l’ajuntament o ens local on estigui empadronada la persona sol·licitant.

Destinatari

Particular

Matèria

Beques, ajuts i subvencions

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

Cal trobar-se en un dels tres supòsits següents:
1. En el cas de sol·licitar la targeta per a conductor/a:
– Tenir més de 18 anys
– Superar el barem de mobilitat
– Tenir el permís de conduir.
2. En el cas de sol·licitar la targeta per a no conductor/a:
– Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.
– Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.
– Persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.
3. En el cas de sol·licitar la targeta per a transport col·lectiu:
Cal ser persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat.

Documentació que cal aportar

  1. Els documents a aportar en tots els casos són:
    Dades identificatives de la persona amb discapacitat o mobilitat reduïda (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Certificat de discapacitat en el que hi consti la mobilitat reduïda(emès per l’ICASS).
  3. Permís de circulació del vehicle.

Documentació complementaria

En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària:
La persona amb discapacitat pot conduir: 
4. Permís de conducció.

Es demana la targeta d’aparcament de transport col·lectiu:
5. Fitxa tècnica del vehicle.

Tràmit pas a pas

  1. Presenteu la sol·licitud i la documentació corresponent.
  2. Si la documentació és correcta, l’àmbit responsable emetrà el distintiu corresponent.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Documents