Sol·licitud / Renovació del Títol de família nombrosa

Descripció:

Aquest tràmit permet atorgar diversos beneficis, avantatges fiscals i bonificacions. Juntament amb el títol col·lectiu per a tota la família, també dóna dret a la possessió d’un títol individual per a cada una de les persones membres beneficiàries.

Destinatari

Particular

Matèria

Relació amb l'Administració

Qui el pot demanar?

Les famílies nombroses, tant de categoria especial com general. S'entén per família nombrosa la integrada per una o dues persones progenitores amb tres o més fills o filles, siguin o no comuns/comunes.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Requisits a complir

Als efectes del reconeixement de la condició de família nombrosa:

 1. Es considera condició equiparada a la de fill/filla la persona tutelada o acollida readoptivament o simple amb caràcter permanent, o amb durada superior a un any amb la que es conviu; i es considera condició equiparada a la de persona progenitora, la persona tutora i la persona acollidora.
 2. Cal tenir en compte que també es reconeixen com a persones progenitores les unions estables de parella, d’acord amb el dret civil de Catalunya, reconegudes mitjançant certificat de convivència o acta notarial, o bé que tinguin un/una fill/filla en comú.
 3. En casos de ruptura o de famílies reconstituïdes: una persona progenitora no pot figurar en dos títols de família nombrosa al mateix temps, però sí es pot donar el cas que un mateix infant figuri en dos títols de família nombrosa vigents. Quan les persones progenitores no conviuen, cadascuna d’elles pot demanar l’expedició del títol, sempre que compleixin les obligacions inherents als deures de la potestat.
 4. S’entén per persona discapacitada aquella que tingui reconeguda un grau de discapacitat igual o superior al 33% i per incapacitada per treballar, aquella que tingui un grau d’incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.
 5. Les persones estrangeres nacionals d’altres països tindran dret al reconeixement de la condició de família nombrosa en igualtat de condicions que les persones espanyoles, sempre que totes les persones membres de la família que donin dret al títol resideixin legalment en territori espanyol.

Per tal que es reconegui la condició de família nombrosa, cal que els fills/filles:

 1. Siguin menors de 21 anys d’edat o siguin discapacitats/discapacitades o estiguin incapacitats/incapacitades per treballar, o bé siguin menors de 26 anys quan cursin estudis. Els estudis han de ser d’educació universitària en els seus diversos cicles i modalitats, de formació professional de grau superior, d’ensenyaments especialitzats de nivell equivalent als universitaris o professionals en centres sostinguts amb fons públics o privats, o qualssevol altres de naturalesa anàloga, o bé quan cursin estudis encaminats a obtenir un lloc de treball.
  No hi ha límit d’edat per als fills/filles amb discapacitat, sempre que convisquin amb la família.
 2. Conviure amb la persona o persones progenitores, excepte supòsits de separacions o divorcis, i dependre’n econòmicament. S’entén que la separació transitòria d’un període igual o inferior a 2 anys (motivada per raó d’estudis, feina, tractament mèdic, rehabilitació o altres causes similars, incloent-hi els supòsits de força major, privació de llibertat de la persona progenitora o dels fills/filles o internament d’acord amb la normativa reguladora de la responsabilitat penal dels menors) no trenca la convivència entre la persona progenitora i els fills/filles, encara que sigui conseqüència d’un trasllat temporal a l’estranger.

Documentació que cal aportar

(La documentació ha de ser original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)

Títol nou

a) Documentació general

 • DNI/NIF de la persona o persones sol·licitants progenitores i dels fills o filles majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar.(*)
 • NIE, si és el cas, de la/es persona/es sol·licitant/s progenitora/res i dels fills o filles majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar.
 • Llibre/s de família complet/s o sentència, acta notarial o resolució administrativa de l’adopció, únicament en el cas que aquest document no s’hagi lliurat prèviament a l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció o que no consti en el llibre de família; o resolució judicial de tutela, o administrativa d’acolliment familiar.

b) Documentació específica

 • Certificat de convivència de la unitat familiar a la data de presentació de la sol·licitud, en cas de fills/filles majors de 21 anys.(*)
 • Certificat de convivència de la unitat familiar dels últims dos anys o acta notarial, en el cas d’unions estables de parella amb fills o filles no comuns.(*)
 • Certificat d’estudis o matrícula abonada de l’any en curs en cas de fills/es majors de 21 anys i fins a 26 anys.
 • Certificat de defunció de l’altra persona progenitora, en el supòsit de no figurar en el llibre de família.
 • Resolució judicial en procediments de família (sentència de separació/divorci i el conveni regulador aprovat per l’autoritat judicial) que estableixi mesures de guarda i/o pensions d’aliments.
 • Declaració certificada de l’impost de la renda sobre les persones físiques del darrer exercici disponible o certificat d’imputació de rendes en cas de no estar obligats a declarar pel que fa als fills majors de 21 anys.(*)

Persones amb nacionalitat d’un altre país de la Unió Europea

 • Permís de residència comunitari de la persona o persones sol·licitants progenitores i dels fills o filles majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar.
 • Si no es disposa del document anterior, s’haurà d’aportar fotocòpia compulsada del certificat emès pel Registre Central d’Estrangers, justificatiu de la inscripció en el Registre central d’estrangers de la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil com a resident comunitari, i fotocòpia compulsada del passaport o del document d’identitat del seu país d’origen.

Persones amb nacionalitat extracomunitària

 • Permís de residència vigent de totes les persones membres de la unitat familiar.

(*) En cas que autoritzeu el Departament de Benestar Social i Família a consultar les vostres dades a una altra administració o organisme, no caldrà que aporteu aquesta documentació.

Tràmit pas a pas

 1. Presenteu la sol·licitud, acompanyada dels documents requerits. Un cop s’ha presentat la sol·licitud, si es compleixen els requisits exigits i la documentació presentada és correcta, s’enviarà per correu certificat el carnet de família monoparental a la persona sol·licitant.
 2. Rebre la resposta de l’Administració.

Quant costa fer el tràmit?

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Formes de tramitació

Presencial

Documents