Reserva d’espai a la via pública per obres càrrega i descàrrega

Descripció:

Aquest tràmit permet realitzar la sol·licitud d’autorització per a l’establiment d’una reserva temporal d’estacionament de vehicles amb la finalitat de facilitar les maniobres de càrrega i descàrrega de materials d’obra i similars. Es tracta d’autoritzar a particulars i empreses constructores l’ús privatiu d’un tram de calçada, sempre i quan les obres que es realitzin hagin obtingut la preceptiva llicència municipal.

Pròrroga:
Totes les autoritzacions de zona de càrrega i descàrrega es prorroguen automàticament fins que el titular de l’autorització comunica formalment la renúncia a l’ús de la reserva d’estacionament. Tanmateix, el titular de l’autorització pot sol·licitar formalment pròrroga amb un mínim de 15 dies d’antelació al venciment de la reserva d’estacionament.
Les pròrrogues s’atorguen per períodes de tres mesos o pel període addicional sol·licitat, sempre i quan el seu termini no depassi al del venciment d’execució de l’obra, establert a la llicència d’obres corresponent.
Renúncia:
El titular de l’autorització ha de comunicar formalment a l’Ajuntament la seva renúncia a fer ús de la reserva d’estacionament, havent procedit a la retirada de les plaques de senyalització que la delimitaven, i havent reposat correctament la vorera.
Els motius de la renúncia poden ser diversos: per finalització o aturada de les obres, per innecessarietat de la reserva, per venciment del període autoritzat, etc.

Destinatari

Particular, Empresa

Matèria

Mobilitat, transport i via pública

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

Cal sol·licitar el permís amb l’antelació de 3 dies hàbils

Requisits a complir

 1. La reserva d’estacionament tindrà una franja horària assignada, en funció de les ordenances municipals.
 2. La senyalització de la zona va a càrrec del sol·licitant, i s’ha d’ajustar a les instruccions dels serveis tècnics.
 3. Cal enganxar a les plaques complementàries metàl·liques les etiquetes que acrediten l’obtenció d’autorització i que es lliuren juntament amb la notificació de l’autorització o de la pròrroga.
 4. S’ha de comunicar a l’Ajuntament la data i hora de col·locació de la senyalització.
 5. En cas que hi hagin vehicles particulars ocupant la zona, només podran ser retirats per la grua municipal.
 6. El període d’autorització no superarà mai el venciment d’execució de les obres.
 7. En cap cas la zona de càrrega i descàrrega pot estar ocupada per materials de construcció, ni ésser utilitzada per l’estacionament de vehicles del personal de l’obra.
 8. Finalitzades les obres o el període d’autorització, el sol·licitant ha de retirar la senyalització i reposar correctament la vorera, i acreditar-ho mitjançant fotografies adjuntes a la renúncia.

Documentació que cal aportar

 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Plànol d’emplaçament de la zona.
 3. Fotografies de la zona.

Tràmit pas a pas

 1. Ompliu i signeu l’imprès de sol·licitud i presenteu-lo acompanyat de la documentació requerida.
 2. L’àmbit corresponent elaborarà l’informe i, si és favorable, prèvia liquidació de taxes, s’atorgarà la llicència.
 3. En tots els casos, es notificarà la resolució a la persona interessada i es lliurarà la llicència. L’establiment de zona de càrrega i descàrrega es cenyirà a un tram de carrer, un temps (mesos) i una llargada (metres lineals) determinats, seguint criteris tècnics

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Documents