Permís de connexió d’aigües residuals a un sistema de sanejament

Descripció:

Aquest tràmit permet obtenir el permís per construir un conducte que recull les aigües brutes o de pluja d’una casa des del peu del baixant i les porta a la claveguera pública o a un altre clavegueró longitudinal de propietat particular.

La connexió d’aigües residuals a un sistema de sanejament requerirà una autorització administrativa prèvia de l’Agència Catalana de l’Aigua. Els usuaris i usuàries no domèstics, l’activitat dels quals estigui compresa en les seccions C, D, i E de la classificació catalana d’activitats econòmiques, o sigui potencialment contaminant o generin abocaments superiors a 6.000 m3/any, estan obligats a obtenir permís d’abocament.

Destinatari

Particular

Matèria

Medi Ambient i Salut Pública

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar

  1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Croquis de la connexió i l’autorització del propietari del clavegueró longitudinal.
  3. Plànols acotats de la xarxa de desballestaments interiors de l’edifici en planta i alçada, a escales de 1:50 o 1:100, detallant expressament els sifons generals i la ventilació aèria (aquest document el fa el tècnic/a que porta les obres).

Documentació complementaria

  1. Presenteu la sol·licitud i la documentació corresponent.
  2. Feu el pagament de la taxa.
  3. L’àmbit corresponent valorarà la documentació i resoldrà la vostra sol·licitud.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet