Modificació / baixa en el cens municipal d’animals de companyia

Descripció:

Aquest tràmit permet modificar les dades d’un animal registrat al cens d’animals domèstics del municipi (canvi d’adreça dins el mateix municipi, canvi de propietat, etc.) o bé donar-lo de baixa (per canvi de municipi o defunció). És obligació de la persona propietària comunicar els canvis al registre censal municipal, segons la normativa vigent.

Destinatari

Particular

Matèria

Animals de companyia

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

El termini per comunicar a l’Ajuntament la modificació o la baixa al cens és de trenta dies des de la data del canvi de residència, la mort de l’animal o la modificació d’altres dades incloses en el cens.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

  1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Fotocòpia del document acreditatiu de la identificació de l’animal de companyia.

Documentació complementaria

En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària:

Baixa per defunció de l’animal:

  • Còpia del certificat veterinari de defunció de l’animal.

Modificació de dades de domicili de l’animal:

  • Volant d’empadronament del propietari en el nou domicili.

Canvi de titular de l’animal:

  • Formulari degudament omplert i signat per l’anterior i pel nou propietari de l’animal.

Tràmit pas a pas

  1. Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida.
  2. Pagueu la taxa corresponent.
  3. L’Ajuntament realitzarà la modificació o la baixa al cens en el termini establert.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Documents