Llicència per la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos

Descripció:

Aquest tràmit permet demanar la llicència per tenir o passejar un gos considerat potencialment perillós en espais públics (una llicència per cada propietari/conductor i gos), emesa per l’Ajuntament del municipi de residència del gos, on aquest ha d’estar censat, i que s’ha de renovar cada 5 anys.
Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos:
a) Aquells que pertanyin a alguna de les races següents i els seus encreuaments: akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, gos de presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, terrier staffordshire americà i tosa japonès.
b) Aquells que hagin estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
c) Aquells les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l’annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març.
d) Aquells que hagin tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos.

La persona que condueixi i controli un gos potencialment perillós en llocs o espais públics, ha de portar la llicència administrativa i també el certificat de la inscripció de l’animal al Registre Municipal d’animals potencialment perillosos. El gos ha de portar, obligatòriament, un morrió adequat a la seva tipologia racial, i s’ha de conduir i controlar amb una cadena o corretja no extensible i de menys de 2 metres. No es pot portar més d’un gos per persona.

Destinatari

Particular

Matèria

Animals de companyia

Qui el pot demanar?

La persona titular o propietària d'un gos catalogat com a potencialment perillós o que tingui unes característiques físiques i de caràcter que facin previsible la seva perillositat o bé qui, sense ser propietari d'un d'aquests animals, el condueixi de manera habitual per espais públics.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

 1. Ser major d’edat.
 2. No haver estat condemnat/da per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/da per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.
 3. No haver rebut cap de les sancions administratives accessòries (confiscació, decomís, esterilització o sacrifici d’animals, clausura de l’establiment o suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d’ensinistrament) per infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
 4. Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos.
 5. Haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a la prevista per la Llei 10/1999, de 30 de juliol, en la redacció que en fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
 6. Haver censat el gos al Registre Censal d’animals de companyia de l’Ajuntament.
 7. Haver identificat l’animal mitjançant microxip adaptat al que estableix la norma ISO 11784.

Documentació que cal aportar

 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Una fotografia actual mida carnet de la persona interessada.
 3. Declaració del sol·licitant de la llicència de no haver rebut cap de les sancions administratives accessòries (confiscació, decomís, esterilització o sacrifici d’animals, clausura de l’establiment o suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d’ensinistrament) per infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. En el cas que el sol·licitant hagués estat objecte d’una sanció administrativa de suspensió temporal de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d’ensinistrament, haurà de presentar una declaració d’haver complert totalment aquesta sanció.
 4. Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil (indicant el núm. de xip del gos) i rebut acreditatiu del seu pagament (cobertura de l’assegurança no inferior a 150.253€).
 5. Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (emès pels centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, després de comprovar que es reuneixen els requisits de capacitat física i aptitud psicològica).
 6. Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip a través de fotocòpia de la inscripció en el registre d’animals domèstics o fotocòpia de la cartilla sanitària on apareixen les dades de l’animal i el codi d’identificació.
 7. L’Ajuntament demanarà d’ofici als òrgans competents del Ministeri de Justícia un certificat de penals conforme no s’ha estat condemnat/da per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/da per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.
 8. Full de declaració responsable de la tinença.

Tràmit pas a pas

 1. Presenteu la sol·licitud de llicència d’animals potencialment perillosos amb la documentació requerida.
 2. Pagueu la taxa corresponent.
 3. L’Ajuntament farà arribar el carnet a la persona interessada, que haurà de dur-se juntament amb el DNI.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Documents