Fraccionament i/o ajornament del pagament d’impostos i taxes municipals

Descripció:

Aquest tràmit permet sol·licitar un ajornament (ampliació del termini de pagament) o un fraccionament (pagament de la quantitat pendent en diversos terminis) del pagament de tributs municipals (impostos, taxes, contribucions especials) o d’altres ingressos de dret públic (preus públics, multes, sancions).

Destinatari

Particular

Matèria

Impostos i taxes

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant les dates fixades en el Calendari Fiscal de l'Ajuntament.

Termini de sol·licitud

Es pot sol·licitar en qualsevol moment dins el període voluntari de pagament (el fet de presentar la sol·licitud impedeix el cobrament per via executiva, però no eximeix de l’aplicació de l’interès de demora).
En cas de trobar-se dins el període executiu, només es pot sol·licitar fins al moment en què es notifiqui l’acord d’alienació dels béns embargats.

Requisits a complir

Acreditar les dificultats econòmiques per fer front al pagament.

Documentació que cal aportar

  1. Dades identificatives de la persona que és subjecte passiu de l’impost o taxa (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Acreditació de les dificultats econòmiques (en el cas de persones físiques: còpia de l’última declaració d’IRPF, en el cas de persones jurídiques: darrer compte de resultats aprovat)
  3. Número de compte corrent.
  4. Garantia (si escau, en funció de l’import del deute)

Tràmit pas a pas

  1. Ompliu i signeu la sol·licitud i presenteu-la a l’Ajuntament.
  2. L’Ajuntament procedirà a resoldre la sol·licitud.

Quant costa fer el tràmit?

Import gratuït, sens perjudici de les taxes o preus establerts als tràmits específics

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Termini de resolució

La resolució s'ha de notificar en el termini màxim de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud.