Baixa per exclusió en el padró municipal d’habitants

Descripció:

Aquest tràmit permet donar de baixa d’ofici a les persones inscrites al padró municipal d’habitants que ja no resideixen al municipi.

Destinatari

Particular

Matèria

Padró d'habitants i estrangeria

Qui el pot demanar?

El titular de l'habitatge, titular contracte arrendament o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acredit/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic

Documentació que cal aportar

1. Original del document d’identitat (DNI, targeta d’identitat dels estats membres de la Unió Europea, Passaport o NIE) titular de l’habitatge.
2. Document acreditatiu de la titularitat de l’habitatge. En aquest cas només són vàlids el contracte de lloguer i l’últim rebut de lloguer si la vigència de contracte no queda clara, o el títol de propietat (escriptura pública), sentència o escriptura d’usdefruit.

Tràmit pas a pas

1. Sol·licitud de baixa d’ofici.
2. Comprovació docuementació.
3. Incoació expedient.
4. Notificació a l’interessat (de qui s’ha sol·licitat la baixa).
5. Anunci al tauler de l’Ajuntament.
6. Publicació al BOP.
7. Decisió del Consell d’Empadronament sobre la baixa.
8. Baixa si la decisió del Consell d’Empadronament així ho determina.

Formes de tramitació

Presencial

Termini de resolució

El termini aproximat d'aquest procés és de sis mesos i aquest procediment només el pot interrompre l'afectat compareixent personalment presentant al·legacions o afectuant un canvi de domilici, o la persona que ha fet la comunicació de la baixa desistint del tràmit.

Documents