Alta en el cens municipal d’animals de companyia

Descripció:

Aquest tràmit permet inscriure al cens els animals de companyia que resideixen al municipi, el qual és una obligació dels seus propietaris, així com fer les modificacions corresponents i donar de baixa a l’animal quan ja no resideixi en el municipi o hagi mort.
El registre censal de l’animal s’ha de completar mitjançant una placa identificativa, on ha de constar el nom de l’animal i les dades del propietari o posseïdor de l’animal.

Destinatari

Particular

Matèria

Animals de companyia

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

La inscripció dels animals de companyia al registre censal del municipi es realitzarà dins el termini següent:
– tres mesos des del naixement de l’animal.
– trenta dies des de la data d’adquisició de l’animal, el canvi de residència, la mort de l’animal o la modificació d’altres dades Prèviament a la inscripció de l’animal cal haver-ne dut a terme la identificació electrònica mitjançant la implantació d’un microxip homologat.

Requisits a complir

En el cas dels gossos, gats i fures, abans de donar-los d’alta al cens cal identificar-los electrònicament amb un microxip homologat i obtenir el document sanitari que faciliten els veterinaris.

Documentació que cal aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. Fotocòpia del document acreditatiu de la identificació de l’animal de companyia on constin les dades següents:
Espècie i raça.
Sexe.
Data de naixement.
Codi d’identificació (número de microxip).
Domicili habitual de l’animal.

Documentació complementaria

En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària:

La persona propietària és menor de 16 anys:
3. Fotocòpia del DNI del pare, la mare o la tutoria del menor.
4. Consentiment escrit del pare, la mare o la tutoria del menor, autoritzant la inscripció al cens de l’animal.

La persona propietària té dret a exempció en el pagament de la taxa:
5 . Documentació acreditativa del dret a exempció en el pagament de la taxa (per exemple, per a persones amb discapacitat visual que tinguin un gos d’assistència, la fotocòpia de l’acreditació de la disminució visual).

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida.
2. Pagueu la taxa corresponent (en cas que apliqui).
3. L’Ajuntament censarà l’animal en el termini establert.

Formes de tramitació

Presencial

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Documents