Reglament municipal d’adjudicació d’habitatges per emergències econòmiques i socials

L’Ajuntament elabora un reglament d’adjudicació d’habitatges en situació d’emergència econòmica i social, recaptant l’opinió de la PAH i Marea bàsica. L’objectiu és garantir l’habitatge digne, un bé bàsic i de primera necessitat, garantit segons la Constitució espanyola, en un context de crisi econòmica i social. El reglament incorpora les previsions contingudes en el marc legal, així com la definició de les situacions d’emergència social per pèrdua d’habitatge. També inclou els requisits que han de reunir les persones sol·licitants i els criteris de valoració de les sol·licituds perquè se’ls adjudiqui un habitatge públic.

Aquest procediment és independent i autònom d’altres procediments d’adjudicació d’habitatges de protecció oficial adreçats a col·lectius socialment i econòmicament vulnerables però que no es troben en situació de risc de pèrdua imminent del seu habitatge.