Habitatge de Protecció Oficial (HPO)

Registre de sol•licitants d’habitatges de Protecció Oficial (RSHPOC)

És un registre públic, administratiu, compost pels registres propis dels ajuntaments que es puguin arribar a constituir i pel registre de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Té caràcter permanent, sense terminis per tramitar-hi la sol•licitud d’inscripció, i s’hi pot inscriure qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya, en qualsevol moment i a través de qualsevol dels canals disponibles.

Per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol•licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

La inscripció en el Registre dóna dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial, d’acord amb els procediments establerts en el Decret. Una vegada inscrits, poden participar en els processos d’adjudicació aquells sol•licitants que compleixin els requisits exigits i hi estiguin inscrits abans de l’inici del procediment d’adjudicació en qüestió.

Les finalitats d’aquest registre són les de proporcionar informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial d’habitatges amb protecció oficial, així com les de facilitar i agilitar els processos d’adjudicació i transmissió d’habitatges protegits, tot garantint la màxima transparència de tots els processos.

La inscripció al Registre té una vigència d’un any, a comptar des de la data de la resolució emesa.

Als efectes d’assegurar un control públic eficient de les inscripcions en el Registre de Sol•licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, es crea un fitxer mínim comú als registres municipals i al registre de l’Administració de la Generalitat, que comportarà el fet d’agrupar tota la informació en un únic fitxer.

Persones que es poden inscriure en el Registre
Es poden inscriure en el Registre de Sol•licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, les persones individuals i els representants de les unitats de convivència formades per grups de persones físiques que acreditin conviure efectivament en un mateix domicili o es comprometin a fer-ho en un termini determinat, amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles.

Una mateixa persona no pot formar part de dues o més unitats de convivència alhora ni aparèixer al mateix temps en més d’una sol•licitud d’inscripció.

Les persones que puguin formar part d’una unitat de convivència per raó de parentiu amb el sol•licitant de l’habitatge i es trobin en procés de reagrupament familiar, si tenen dret a obtenir permís de residència a Catalunya i poden acreditar l’inici dels tràmits per a l’exercici d’aquest dret, també es consideren a tots els efectes, membres de la unitat de convivència.

Requisits dels sol•licitants

• Ser major d’edat o estar emancipat.
• Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8 del Decret.
• Residir en un municipi de Catalunya; la residència s’acredita mitjançant l’empadronament en un municipi de Catalunya.
• Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d’aquests habitatges.
• No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Decret.
• No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria.
• Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol•licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.

Documentació

• Sol•licitud degudament emplenada i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d’edat.
• Declaració responsable del sol•licitant i dels membres de la unitat de convivència signada.
• Fotocòpies del DNI i NIE
• Fotocòpia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable.
• Certificat d’empadronament amb la indicació de la data d’alta.
• Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d’ingressos, etc.)

La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar; per exemple, en el cas de persones separades o divorciades, han d’aportar el conveni regulador i la sentència que l’aprova.

Sol•licitud d’inscripció  on-line

Recordeu que aquesta inscripció on-line no te validesa si no presenteu la sol•licitud juntament amb la documentació.