Consell Econòmic

Què és?

El Consell Econòmic i per a l’Ocupació és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu i de participació creat per estimular i canalitzar la participació ciutadana i la de les seves associacions en la gestió dels afers relatius a l’àmbit econòmic i de promoció de l’ocupació i és un espai d’influència ciutadana i d’interrelació d’informació.

Els objectius específics del Consell Econòmic i per a l’Ocupació són:

  • Generar un espai de reflexió, col·laboració i implicació amb la participació dels agents socials, econòmics i educatius i les administracions públiques de Sant Vicenç per tal de poder millorar tant com es pugui la situació socioeconòmica actual.
  • Analitzar temes de caràcter econòmic i social i emetre’n dictamen. Avaluar, doncs, la situació actual de l’ocupació, els programes de formació de les persones, les activitats empresarials i, en general, l’impuls de la promoció econòmica i de l’ocupació del municipi.
  • Contribuir a planificar i estimular el desenvolupament econòmic del municipi amb criteris d’equilibri social i de sostenibilitat.
  • Conèixer que s’està fent a Sant Vicenç dels Horts en els àmbits de foment de l’ocupació, desenvolupament econòmic, formació… tant des de les administracions públiques com des de sindicats, emprenedors, empresaris, entitats educatives i entitats socials… per treballar en xarxa i aconseguir sinergies positives.
  • Treballar per aconseguir un acord social ampli per potenciar mecanismes existents o crear-ne de nous a fi de illorar l’entorn econòmic, crear ocupació i aprofundir en la cohesió social.

Com s’organitza?

El Consell està format per les diferents formacions polítiques del municipi, seccions sindicals de l’Ajuntament i entitats socioeducatives: Federació d’Associació de Veïns, Fundació Maria Auxiliadora, Salesians Sant Vicenç i personal tècnic municipal dels departaments de Serveis Socials, l’Àrea de Servei a les Persones, Ocupació i el responsable polític de la Regidoria de Promoció Econòmica i de la Ciutat.

De forma extraordinària, s’hi pot convidar personal tècnic o responsables d’entitats relacionats amb algun tema específic que s’hi vulgui tractar.

Es reuneix de forma trimestral, habitualment els dilluns o dimecres, de 18a 20 hores. La data de la propera reunió es pacta al final de cada reunió amb tots els membres que hi assisteixen.

Puntualment, es poden fer sessions extraordinàries per tractar algun tema específic i/o urgent a petició del Consell o de la Regidoria de Promoció Econòmica i de la Ciutat.

Les reunions es fan a les dependències municipals del Molí dels Frares.

El Consell es responsabilitza de la convocatòria, l’ordre del dia i el resum de cada reunió. Des de la Regidoria de Promoció Econòmica i de la Ciutat es fa una proposta inicial que s’acaba construint a través de peticions provinents de la resta de membres del Consell. Cada acta s’aprova a la sessió següent del Consell.

Si es considera convenient prendre una decisió, es fa per consens i, si no n’hi ha, se sotmet a votació i s’adopten els acords per majoria simple.

Documents

Tota la documentació relacionada amb els temes que es treballen a cada sessió, les ordres del dia, les actes de cada reunió i d’altres que calguin es pengen a l’àrea reservada del web de www.santvicencactiu.cat . Per accedir-hi a aquesta àrea, cada grup, entitat o persona té un usuari i una contrasenya. Els gestors d’aquest espai són el regidor i el personal tècnic del Departament de Promoció Econòmica i de la Ciutat. La resta de membres poden veure i descarregar la documentació, però no poden modificar-ne el contingut.