Tècnics/ques mitjans/nes d’educació (Borsa de treball)

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).
Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon i correu electrònic d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 i correu electrònic: suport@svh.cat, en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

Funcions generals:

 1. Organitzar i coordinar tots els serveis que, en l’àmbit de l’educació, té creats o creï el municipi, per ell mateix o bé per raó de traspassos d’altres administracions.
 2. Supervisa i controla el correcte funcionament de les escoles bressol presents al municipi.
 3. Gestionar, organitzar i vetllar per l’escolarització de caràcter obligatori.
 4. Cooperar amb l’Administració de la Generalitat en el manteniment dels centres educatius públics.
 5. Participar en les funcions que corresponen a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en els diferents aspectes del sistema educatiu.
 6. Assessorar i donar suport tècnic en matèria d’educació, tant a nivell intern com a nivell extern.

Funcions específiques:

 1. Organitzar i coordinar tots els serveis que, en l’àmbit de l’educació, té creats o creï el municipi, per ell mateix o bé per raó de traspassos d’altres administracions.
 2. Supervisa i controla el correcte funcionament de les escoles bressol presents al municipi.
 3. Gestionar, organitzar i vetllar per l’escolarització de caràcter obligatori.
 4. Cooperar amb l’Administració de la Generalitat en el manteniment dels centres educatius públics.
 5. Participar en les funcions que corresponen a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en els diferents aspectes del sistema educatiu.
 6. Assessorar i ésser referent tècnic en matèria d’educació de la Corporació, tant a nivell intern com a nivell extern.
Procediment de selecció: Convocatòries d'interinatges temporals i borses de treball
Tipus de personal: Interí o temporal
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A2
Sistema de selecció: Concurs oposició