Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de dues places d’agent de la Policia Local de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022, i la creació d’una borsa de reposició.

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).
Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

  • Per telèfon: 900.111.656
  • Web municipal: www.svh.cat (apartat Cita prèvia)
  • correu electrònic: siac@svh.cat

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61, en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

Objecte de la convocatòria
1. La present convocatòria es regirà per aquestes bases i pel Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, que s’insereix en el marc normatiu de la llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, en concordança amb el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).

2. La selecció, mitjançant el sistema d’oposició lliure de 2 places d’agent de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts (números 69 i 79), enquadrades dins el grup d’administració especial, sots-escala de serveis especials, policia local i la creació d’una borsa de reposició per cobrir necessitats temporals.

L’esmentades places estan inclosa en l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2022, aprovada per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 27 de maig de 2022 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 31 de maig de 2022.

L’Ajuntament podrà augmentar el nombre de places convocades d’acord amb l’article 70 del TREBEP.

3. La creació d’una borsa de treball per a cobrir interinament les possibles absències, vacants, etc. del lloc de treball d’agent de la Policia Local, amb un règim de funcionari interí de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, o sempre que es requereixi disposar d’aquest personal per atendre necessitats urgents i inajornables, tal com estableix la legislació pressupostaria o la normativa que en el futur la substitueixi.

La vigència d’aquesta borsa de treball serà de tres anys, a no ser que en aquest període es dugui a terme una convocatòria d’un lloc de treball d’agent de policia local de caràcter permanent que prevegi alhora la creació d’una borsa d’interins o bé que s’esgoti la borsa de persones disponibles i calgui dur a terme una nova convocatòria durant aquest termini de tres anys.

Identificador: RH112022000018
Procediment de selecció: Ofertes d'Ocupació Públiques
Inici de presentació de sol·licituds: 06/08/2022 00:01:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 25/08/2022 00:23:59
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Grup C, Subgrup C2
Sistema de selecció: Oposició