Concurs oposició de mobilitat horitzontal de dos places d’agent de la Policia Local i borsa de reposició.

Presentació de sol·licituds El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida). Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

  • Per telèfon: 900.111.656
  • Web municipal: www.svh.cat (apartat Cita prèvia)
  • correu electrònic: siac@svh.cat

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix. Existeix un telèfon d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61  de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

La present convocatòria es regirà per aquestes bases i pel Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, que s’insereix en el marc normatiu de la llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, en concordança amb el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció definitiva, mitjançant el sistema de concurs oposició de mobilitat horitzontal, de dos places d’agent de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts, enquadrades dins de l’escala d’administració especial, sots-escala de serveis especials, classe policia local, categoria agent de Policia local, i la creació d’una borsa de reposició.

En el cas que les places objecte d’aquesta convocatòria restessin vacants a la finalització del procés, passaran a incrementar les places convocades per a la provisió mitjançant oposició lliure d’agent de la policia local, corresponents també a l’Oferta d’Ocupació de 2020.

Identificador: RH112022000001
Procediment de selecció: Ofertes d'Ocupació Públiques
Inici de presentació de sol·licituds: 16/02/2022 00:08:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 07/03/2022 23:59:00
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Grup C, Subgrup C2
Sistema de selecció: Concurs oposició