Subvencions destinades al finançament de projectes que potenciïn la solidaritat i el voluntariat dels i les joves de Sant Vicenç dels Horts per a l’any 2022

L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament  i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a través del Departament de Justícia Global i Drets Cívils destinades al finançament de projectes que potenciïn la solidaritat i el voluntariat dels i les joves de Sant Vicenç dels Horts (de 16 a 30 anys, ambdós inclosos) dins de la missió que tenen establerta en els seus plans de treball les entitats que integren la Taula de la Solidaritat. realitzades en el municipi Sant Vicenç dels Horts des de l’1 de juliol de 2022 a 30 de juny de 2023.

Aquesta convocatòria vol contribuir al finançament de l’organització i/o participació en activitats vinculades a:
–           Projectes de cooperació internacional al desenvolupament.
–           Projectes per activitats de sensibilització ciutadana vers els valors recollits a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans i la Carta-Agenda Mundial dels Drets Humans a la ciutat.
–           Projectes d’interculturalitat, d’acollida, refugi, asil i dinamització de persones migrades i/o nouvingudes.
–           Projectes d’Educació per a la Justícia Global i Educació per a la Ciutadania Global,
–           Projectes de sensibilització i difusió dels ODS entre la comunitat.
–           Projectes que fomentin l’autonomia i l’arrelament de la població migrada amb l’objectiu de la cohesió social.