Targeta d’armes d’aire o gas comprimit (4a categoria)

Descripció:

Aquest tràmit permet obtenir la targeta que autoritza l’ús i tinença d’armes d’aire o gas comprimit, és a dir, armes de 4a categoria, tant del tipus A (carrabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició, i revòlvers de doble acció, accionades per aire o gas comprimit no assimilables a escopetes) com del tipus B (carrabines i pistoles, d’ànima llisa o ratllada, i d’un sol tret, i revòlvers d’acció simple, accionades per aire o gas comprimit no assimilables a escopetes).

Les targetes d’armes són concedides i retirades, en el seu cas, per l’Alcaldia del municipi, prèvia consideració de la conducta i antecedents del sol·licitant i la seva validesa restarà limitada al respectiu terme municipal.

Per poder portar i usar les armes de la categoria 4 fora del domicili, aquestes hauran d’estar documentades singularment, mitjançant targetes d’armes, que les acompanyaran en tot cas.
Les armes incloses en la categoria 4.B, es poden documentar en nombre il·limitat amb targeta B, la validesa de la qual serà permanent. De les compreses en la categoria 4.A, solament es podran documentar sis armes amb targetes A, la validesa de les quals serà de cinc anys. No obstant això, l’autoritat municipal podrà limitar o reduir, tant el nombre d’armes que pot posseir cada interessat com el temps de validesa de les targetes, tenint en compte les circumstàncies locals i personals que concorrin.

La tinença i l’ús de les armes de les categories 1ª, 2ª, 3ª, 7ª (curtes, llargues per a caça major, guarderia, vigilància i tir esportiu, escopetes de caça i les accionades per aire o gas comprimit sempre que l’energia cinètica del projectil excedeixi de 24,2 juliols, les ballestes, les armes per llançar caps i el llançador d’ajudes) precisarà de llicència d’armes a sol·licitar a la Guàrdia Civil.

Normativa aplicable:
Real Decret 137/1993, 29 de gener, pel qual s’aprova el reglament d’armes.
Llei 30/1992, 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

Destinatari

Particular

Matèria

Relació amb l'Administració

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona empadronada en aquest municipi i compleixi els requisits específics per la concesió de la targerta d'armes comprimit.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

A partir de la data de compra de l’arma.

Requisits a complir

 1. Ser major de 18 anys o bé, si s’és menor d’entre 14 i 18 anys, disposar d’una autorització del seu pare, mare o tutoria legal.
 2. No estar inculpat/da o condemnat/da en cap procediment jurisdiccional penal o civil en matèria de responsabilitat civil per a l’ús d’armes, cosa que haurà de demostrar amb un certificat d’antecedents penals.
 3. No haver estat sancionat/da administrativament en matèria d’armes, incompliment de normes i ordenances de convivència ciutadana.
 4. Que tingui les aptituds psicofisiques requerides per la tinença d’armes.

Documentació que cal aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

 1. Original i fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència de la persona interessada.
 2. Factura original de compra de l’arma on consti de forma detallada la marca, model i número de sèrie, fent constar si es de categoria 4.1 o 4.2 (original i fotocòpia).
 3. Imprès targeta d’armes, que es pot adquirir als estancs o a les armeries.
 4. En el cas de les armes d’airsoft o paintball, la persona interessada haurà de portar l’arma a una armeria autoritzada, a fi d’encunyar a la mateixa el número de sèrie autoritzat. L’armeria expedirà un document justificatiu, que s’haurà d’adjuntar amb aquesta sol·licitud, on constarà la marca, model, número encunyat i si la mateixa es de la categoria 4.1 o 4.2.
 5. Certificat de penals, emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia.
 6. Certificat mèdic oficial per la tinença d’armes.
 7. Justificant del pagament de la taxa corresponent.

Documentació complementaria

En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària:

Menors d’entre 14 i 18 anys:

 1. Autorització escrita del pare, la mare o la tutoria del menor.

Tràmit pas a pas

 1. Presenteu la sol·licitud i la documentació.
 2. Un cop comprovada la documentació, s’expedirà la targeta d’armes en un imprès de la Direcció General de la Guàrdia Civil, signada per Alcaldia.
 3. De l’imprès es destinarà un exemplar a l’interessat i un altre exemplar serà remès per l’Alcaldia a la Intervenció d’Armes.

Formes de tramitació

Presencial

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Documents