Cita per a la renovació o primera expedició del DNI

Descripció:

Aquest tràmit permet obtenir dia i hora per a renovar el DNI. El Document Nacional d’Identitat és un document públic oficial, personal i intransferible que justifica oficialment la personalitat i la nacionalitat de la persona titular. La Policia Nacional s’encarrega de l’expedició d’aquest document a l’equip mòbil que es desplaça al municipi.

El DNI és obligatori des dels 14 anys, tot i que pot obtenir-se abans, des de la inscripció del menor en el Registre Civil.

Destinatari

Particular

Matèria

Relació amb l'Administració

Qui el pot demanar?

La cita la pot demanar qualsevol persona, però a la renovació del DNI haurà de presentar-se la persona interessada.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar

Per a demanar la cita no cal aportar cap documentació.
Tanmateix, a l’hora de realitzar el tràmit, el dia de la cita per a renovar o expedir el DNI, i segons el cas, cal aportar els documents indicats a continuació:

Primera obtenció del DNI per a majors de 14 anys:

 1. Una fotografia actual en color del rostre del sol·licitant, de 32 per 26 mil·límetres, amb el fons uniforme, clar i llis, presa de cara, amb el cap totalment descobert i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altre peça de vestir i/o ornament que pugui impedir o dificultar la identificació de la persona.
 2. Certificació literal de naixement expedida pel Registre Civil corresponent. A aquests efectes únicament seran admeses les certificacions expedides amb una antelació màxima de sis mesos a la data de presentació de la sol·licitud d’expedició del Document Nacional d’Identitat i esmentant expressament que s’ha expedit només per obtenir aquest document.
 3. Certificat o volant d’empadronament de l’Ajuntament on la persona sol·licitant tingui el domicili, expedit amb una antelació màxima de tres mesos a la data de la sol·licitud del Document Nacional de Identitat.

Primera obtenció del DNI per a menors de 14 anys:

 1. Una fotografia actual en color del rostre del sol·licitant, de 32 per 26 mil·límetres, amb el fons uniforme, clar i llis, presa de cara, amb el cap totalment descobert i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altre peça de vestir i/o ornament que pugui impedir o dificultar la identificació de la persona.
 2. Certificació literal de naixement expedida pel Registre Civil corresponent. A aquests efectes únicament seran admeses les certificacions expedides amb una antelació màxima de sis mesos a la data de presentació de la sol·licitud d’expedició del Document Nacional d’Identitat i esmentant expressament que s’ha expedit només per obtenir aquest document.
 3. Certificat o volant d’empadronament de l’Ajuntament on la persona sol·licitant tingui el domicili, expedit amb una antelació màxima de tres mesos a la data de la sol·licitud del Document Nacional de Identitat.
 4. DNI en vigor del pare / mare o tutor legal (qui haurà d’acompanyar el o la menor el dia de la realització del tràmit).

Primera obtenció del DNI per a majors de 14 anys residents a l’estranger:

 1. Una fotografia actual en color del rostre del sol·licitant, de 32 per 26 mil·límetres, amb el fons uniforme, clar i llis, presa de cara, amb el cap totalment descobert i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altre peça de vestir i/o ornament que pugui impedir o dificultar la identificació de la persona.
 2. Certificació literal de naixement expedida pel Registre Civil corresponent. A aquests efectes únicament seran admeses les certificacions expedides amb una antelació màxima de sis mesos a la data de presentació de la sol·licitud d’expedició del Document Nacional d’Identitat i esmentant expressament que s’ha expedit només per obtenir aquest document.
 3. Certificat o volant d’empadronament de l’Ajuntament on la persona sol·licitant tingui el domicili, expedit amb una antelació màxima de tres mesos a la data de la sol·licitud del Document Nacional de Identitat.
 4. Certificat d’acreditació de residència, expedit únicament als efectes d’obtenir el DNI, pel Consolat espanyol on figura inscrit, en el qual es faci constar el nombre d’inscripció Consular, país de residència, localitat, carrer i nombre on en aquest país estigui domiciliat, sempre que el domicili el sigui a l’estranger.

Primera obtenció del DNI per a menors de 14 anys residents a l’estranger:

 1. Una fotografia actual en color del rostre del sol·licitant, de 32 per 26 mil·límetres, amb el fons uniforme, clar i llis, presa de cara, amb el cap totalment descobert i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altre peça de vestir i/o ornament que pugui impedir o dificultar la identificació de la persona.
 2. Certificació literal de naixement expedida pel Registre Civil corresponent. A aquests efectes únicament seran admeses les certificacions expedides amb una antelació màxima de sis mesos a la data de presentació de la sol·licitud d’expedició del Document Nacional d’Identitat i esmentant expressament que s’ha expedit només per obtenir aquest document.
 3. Certificat o volant d’empadronament de l’Ajuntament on la persona sol·licitant tingui el domicili, expedit amb una antelació màxima de tres mesos a la data de la sol·licitud del Document Nacional de Identitat.
 4. DNI en vigor del pare / mare o tutor legal (qui haurà d’acompanyar el o la menor el dia de la realització del tràmit).
 5. Certificat d’acreditació de residència, expedit únicament als efectes d’obtenir el DNI, pel Consolat espanyol on figura inscrit, en el qual es faci constar el nombre d’inscripció Consular, país de residència, localitat, carrer i nombre on en aquest país estigui domiciliat, sempre que el domicili el sigui a l’estranger.

Renovació del DNI per caducitat: 

 1. Una fotografia actual en color del rostre del sol·licitant, de 32 per 26 mil·límetres, amb el fons uniforme, clar i llis, presa de cara, amb el cap totalment descobert i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altre peça de vestir i/o ornament que pugui impedir o dificultar la identificació de la persona.
 2. DNI anterior.

Renovació del DNI per pèrdua, sostracció o deteriorament:

 1. Dues fotografies actuals en color del rostre del sol·licitant, de 32 per 26 mil·límetres, amb el fons uniforme, clar i llis, presa de cara, amb el cap totalment descobert i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altre peça de vestir i/o ornament que pugui impedir o dificultar la identificació de la persona.
 2. Firma i impressió dactilar, com a comprovació de personalitat, a presentar en els impresos corresponents el dia de la sol·licitud.

Renovació del DNI amb canvi de domicili de dins l’Estat espanyol:

 1. Una fotografia actual en color del rostre del sol·licitant, de 32 per 26 mil·límetres, amb el fons uniforme, clar i llis, presa de cara, amb el cap totalment descobert i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altre peça de vestir i/o ornament que pugui impedir o dificultar la identificació de la persona.
 2. DNI anterior.
 3. Certificat o volant d’empadronament (la validesa d’aquest document és de 3 mesos a partir de la data de la seva expedició). No serà necessari aportar aquest document, si l’interessat autoritza a l’equip expedidor perquè pugui comprovar el seu domicili, mitjançant consulta al Sistema de Verificació de Dades de Residència.

Renovació del DNI amb canvi de domicili a l’estranger:

 1. Una fotografia actual en color del rostre del sol·licitant, de 32 per 26 mil·límetres, amb el fons uniforme, clar i llis, presa de cara, amb el cap totalment descobert i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altre peça de vestir i/o ornament que pugui impedir o dificultar la identificació de la persona.
 2. Certificat d’acreditació de residència, expedit únicament als efectes d’obtenir el DNI, pel Consolat espanyol on figura inscrit, en el qual es faci constar el nombre d’inscripció Consular, país de residència, localitat, carrer i nombre on en aquest país estigui domiciliat, sempre que el domicili el sigui a l’estranger.
 3. DNI anterior.

Renovació del DNI amb variació de les dades de filiació:

 1. Una fotografia actual en color del rostre del sol·licitant, de 32 per 26 mil·límetres, amb el fons uniforme, clar i llis, presa de cara, amb el cap totalment descobert i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altre peça de vestir i/o ornament que pugui impedir o dificultar la identificació de la persona.
 2. DNI anterior.
 3. Certificat del Registre Civil. A aquests efectes únicament seran admeses les certificacions expedides amb una antelació màxima de sis mesos a la data de presentació de la sol·licitud d’expedició del Document Nacional d’Identitat.

Tràmit pas a pas

 1. Cal reservar dia i hora indicant nom i telèfon si és renovació, primera inscripció, pèrdua o substracció per telèfon al 93 602 92 00.
 2. Personeu-vos el dia i hora indicats per l’Ajuntament a les instal·lacions municipals on es desplaci l’equip Mòbil de l’esmentat cos policial.

Formes de tramitació

Presencial

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).